Reduction Of Relative Clauses

İngilizce’de relative clause cümlelerden belirli şartlar altında relative pronouns’lar çıkarılabilir ve relative clause ifadenin anlamında bir daralma veya değişme olmaz. Bu durum aynı anlamı daha kısa bir ifadeyle vermemizi sağlar.

I Relative clause cümleyi kısaltabilmek için relative pronoun’un relative clause ifadede özne konumunda olması gerekir.

This is my cousin who is talking about the economy.

This is my cousin talking about the economy.

Ekonomi hakkında konuşan benim kuzenim.

Örneğimize baktığımızda, yüklemi active olan present continuous tense olduğunu görüyoruz. Relative pronoun who relative clause cümleciğin öznesi konumundadır. Bu durumda relative clause cümle kısaltılabilir. Bu örneğimizde who relative pronoun ve yardımcı fiil is cümleden çıkarılarak aynı anlamı veren daha kısa bir ifade oluşturduk.

II Relative clause cümleler kısaltılırken cümlenin yükleminin active veya passive olması ve cümlenin tens’i kısaltmayı nasıl yapacağımızı belirler.

It was a concern which brought just employment enough.

It was a concern bringing just employment enough.

Yeterince istihdam sağlayan bir kuruluştu.

Örneğmiz, active bir yükleme sahip simple past tense cümlesidir. Bu durumda relative pronoun which cümleden çıkarılır ve V2 halinde olan fiil Ving hale dönüştürülür.

Reduction Methods of Relative Clauses

To be Form

Relative clause cümlede, relative clause cümlecik bir durum veya oluş cümlesiyse yani içinde eylem barındırmayan to be (am, is, are, was, were) cümlesi ise relative pronoun ve yardımcı fiil çıkarılarak cümle kısaltılabilir.

There is poor Jane Fairfax, who is teacher of music.

There is poor Jane Fairfax, teacher of music.

Müzik öğretmeni olan fakir Jane Fairfax var.

The door led into a large kitchen, which was full of smoke from one end to the other.

The door led into a large kitchen, full of smoke from one end to the other.

Kapı, bir uçtan diğerine doğru dumanla dolu büyük bir mutfağa açılıyordu.

In Active Form

1- Present Particible : Relative clause bir ifadeyi present particible ile kısaltırken relative pronoun’un özne, yüklemin active olması gerekir.

Present particible yöntemi; simple present, simple past, present continuous, past continuous vefuture tense cümlelerde cümle kısaltılırken relative pronoun ve varsa yardımcı fiil cümleden çıkarılır ve fiile -ing eki getirilir.

a- Simple Present Tense :

It’s about a guy who keeps a journal.

It’s about a guy keeping a journal.

Günlük tutan bir adam hakkında.

The following couplet from Dryden’s “Mac Flecnoe” exhibits a construction which requires explanation.

The following couplet from Dryden’s “Mac Flecnoe” exhibits a construction requiring explanation.

Dryden’ın “Mac Flecknoe” adlı aşağıdaki beyiti açıklama gerektiren bir yapı sergiliyor.

b- Simple Past Tense : Relative clause cümle past veya past continuous tense ile başlayıp past veya past continuous tense ile devam ediyorsa Ving kullanılır.

Thus he waged war against those ‘dealers of the Temple’ who betrayed the cause of Jesus.

Thus he waged war against those ‘dealers of the Temple’ betraying the cause of Jesus.

Böylece İsa’nın davasına ihanet eden “Tapınak tüccarlarına” karşı savaş açtı.

She was preparing to see him with a composure which astonished her husband and daughters.

She was preparing to see him with a composure astonishing her husband and daughters.

Kocasını ve kızlarını hayrete düşüren bir dinginlikle onu görmeye hazırlanıyordu.

c- Present Continuous Tense :

A boy who is always grumbling will lose the friends that he has, and will not make new ones.

A boy always grumbling will lose the friends that he has, and will not make new ones.

Her zaman homurdanan bir genç sahip olduğu arkadaşlarını kaybeder ve yenilerini kazanamaz.

The doctor will clarify the poison which is killing it.

The doctor will clarify the poison killing it.

Doktor onu öldüren zehiri açıklığa kavuşturacak.

d- Past Continous Tense :

It was Madame Duparque who was taking Geneviève from him.

It was Madame Duparque taking Geneviève from him.

Geneviève’i ondan alan Madam Duparque’dı.

On descending, we saw several boats which were gradually becoming more distinct to our view.

On descending, we saw several boats gradually becoming more distinct to our view.

İnerken, görüş alanımızda giderek daha belirgin hale gelen birkaç tekne gördük.

e- Future Tense : Zaman zarfı bulunmayan future tense cümleleri kısalttığımızda cümle anlam olarak geniş zamanı ifade edebilir.

You have an affectionate mother who will make you happy.

Seni mutlu edecek sevgi dolu bir annen var.

You have an affectionate mother making you happy.

Seni mutlu eden sevgi dolu bir annen var.

You will not oppose M. Villefort, and tomorrow you will sign the contract which will bind you to your husband.

You will not oppose M. Villefort, and tomorrow you will sign the contract binding you to your husband.

M. Villefort’a karşı çıkmayacaksınız ve yarın sizi kocanıza bağlayacak olan sözleşmeyi imzalayacaksınız.

2- Having+V3 : Present perfect, past perfect tense cümlelerde eylemin daha önceden yapıldığını belirtmemiz gerektiğinden cümle kısaltılırken relative pronoun yerine having + V3 kullanılır.

a- Present Perfect Tense :

This is the history of most men who have passed twenty years of age.

This is the history of most men having passed twenty years of age.

Yirmi yaşını geçmiş çoğu erkeğin tarihi budur.

The many things which have come to you from me will continue to assert themselves.

The many things having come to you from me will continue to assert themselves.

Size benden gelen birçok şey kendilerini göstermeye devam edecek.

b- Past Perfect Tense :

Demir, who had watched the change on his physiognomy, was smiling.

Demir, having watched the change on his physiognomy, was smiling.

Onun yüz çehresindeki değişimini izleyen Demir gülümsüyordu.

In the midst of this chamber were four stones, which had formerly served as an altar.

In the midst of this chamber were four stones, having formerly served as an altar.

Bu odanın ortasında, eskiden bir sunak görevi gören dört taş vardı.

c- Simple Past Tense : Simple past tense bu konuda özel bir durumdadır. Relative clause cümle past tense ile başlayıp past tense ile devam ediyorsa Ving kullanılır. Eğer relative clause cümlemizde relative clause ile ifade edilen eylemin daha önce yapıldığını vurgulamak istiyorsak having + V3 kullanılır.

There was a Morrel who served in the same regiment with me when I was in garrison at Valence.

There was a Morrel serving in the same regiment with me when I was in garrison at Valence.

Valence’de garnizondayken benimle aynı alayda görev yapan bir Morrel vardı.

Mehmet, who got a scholarship from us in the past, are now a doctor.

Mehmet having got a scholarship from us in the past, are now a doctor.

Geçmişte bizden burs alan Mehmet, şimdi bir doktor.

3- To+V1 : The first, the second, the last, the only gibi ifadelerden sonra relative pronoun yerine to+V1 kullanılabilir.

Last February you were the first who told me of the Haitian funds.

Last February you were the first to tell me of the Haitian funds.

Geçen Şubat, bana Haiti fonlarından ilk bahseden sizdiniz.

– Anyone, somebody, nothing gibi belgisiz zamirlerden sonra relative pronoun yerine to+V1 kullanılabilir.

You have seen nothing that resembles him.

You have seen nothing to resemble him.

Ona benzeyen hiçbir şey görmediniz.

– Süperlative yapılardan sonra relative pronoun yerine to+V1 kullanılabilir.

I am certainly the most fortunate creature that ever existed!

I am certainly the most fortunate creature to ever exist!

Ben kesinlikle var olan en şanslı yaratığım!

– Zorunluluk veya gereklilik bildiren modals’larda relative pronoun ve modal cümleden çıkarılıp yerine to+V1 kullanılabilir. Modals cümlelerinde relative pronoun özne konumunda olmak zorunda değildir. Relative pronoun’un özne konumunda olmadığı cümlelerde öznede cümleden çıkarılır.

You are the only one who can speak to his heart.

Kalbiyle konuşabilen tek kişi sensin.

You are the only one to speak to his heart.

Kalbiyle konuşan tek kişi sensin.

We need a summerhouse that we can stay in our holiday time.

Tatil zamanımızda kalabileceğimiz bir yazlık evine ihtiyacımız var.

We need a summerhouse to stay in our holiday time.

Tatil zamanımızda kalmak için bir yazlık evine ihtiyacımız var.

In Passive Form

1- Past Particible : Relative clause bir ifadeyi past particible ile kısaltırken relative pronoun’un özne, yüklemin passive olmasıgerekir.

Past particible yöntemi; passive voice cümlelerde cümle kısaltılırken relative pronoun ve yardımcı fiil cümleden çıkarılır ve fiil V3 haliyle kullanılır.

a- Simple Present Tense :

He who is acquainted with several grammars already finds no difficulty in adding one more to the number.

He acquainted with several grammars already finds no difficulty in adding one more to the number.

Zaten birkaç dilbilgisi kuralıyla tanışmış olan kişi, sayıya bir tane daha eklemekte zorluk çekmiyor.

The powerful ‘story of a crime’ which is unfolded in the pages of ‘Vérité shows itself.

The powerful ‘story of a crime’ unfolded in the pages of ‘Vérité shows itself.

‘Vérité’nin sayfalarında ortaya çıkan güçlü’ suç hikayesi ‘kendini gösteriyor.

b- Simple Past Tense :

It is just like that dead child who was found many years ago in the porch of St. Maxence.

It is just like that dead child found many years ago in the porch of St. Maxence.

Tıpkı yıllar önce St. Maxence verandasında bulunan ölü çocuk gibi.

All these old soldiers commit the crimes which were tolerated in the time of the emperor.

All these old soldiers commit the crimes tolerated in the time of the emperor.

Bütün bu eski askerler, imparatorun döneminde tolere edilen suçları işlemektedir.

c- Present Perfect Tense :

We now have to deal with people who have been freed and educated.

We now have to deal with people freed and educated.

Artık özgür ve eğitimli insanlarla uğraşmak zorundayız.

You have read all the documents which have been published.

You have read all the documents published.

Yayınlanan tüm belgeleri okudunuz.

– Present perfect tense having been + V3 olarak kısaltılabilir.

We now have to deal with people who have been freed and educated.

We now have to deal with people having been freed and educated.

You have read all the documents which have been published.

You have read all the documents having been published.

2- Being+V3 : Continuous tense’lerin passive hallerinde eylemin süreklilik gösterdiğini vurgulamak için, relative pronoun ve yardımcı fiiller cümleden çıkarılır ve yerine being + V3 kullanılır.

a- Present Continuous Tense :

Madame Berthereau, who is being also left a widow, had joined her with her daughter Geneviève.

Madame Berthereau, being also left a widow, had joined her with her daughter Geneviève.

Ayrıca dul kalan Madam Berthereau, kızı Geneviève ile ona katıldı.

There are houses which are being built by mine.

There are houses being built by mine.

Benim tarafımdan inşa edilen evler var.

b- Past Continous Tense :

Hortense Savin, who was being prepared for her first Communion, quite astonished Mauraisin by her extensive knowledge of Bible history.

Hortense Savin, being prepared for her first Communion, quite astonished Mauraisin by her extensive knowledge of Bible history.

İlk cemaatine hazırlanmakta olan Hortense Savin, Mukaddes Kitap tarihi konusundaki engin bilgisiyle Mauraisin’i hayrete düşürdü.

The ignorantine must have become conscious of the scrutinising gaze which was being directed upon him.

The ignorantine must have become conscious of the scrutinising gaze being directed upon him.

Cahil, kendisine yöneltilen inceleme bakışının farkına varmış olmalı.

3- Having been+V3 : Eğer passive bir relative clause cümlede, relative clause ile ifade edilen eylem ile ana cümledeki eylem arasında tense farkı varsa having been + V3 kullanılır.

a- Present Perfect Tense :

Simon, who has been received at the railway station by a deputation of the Municipal Council, was arriving in a large facility.

Simon, having been received at the railway station by a deputation of the Municipal Council, was arriving in a large facility.

Belediye Meclisi heyeti tarafından tren istasyonunda karşılanan Simon, büyük bir tesise geliyordu.

These bills, which have been assigned to us by old owner of the house, were on the table.

These bills, having been assigned to us by old owner of the house, were on the table.

Evin eski sahibi tarafından bize verilen bu faturalar masadaydı.

a- Past Perfect Tense :

Then Counsellor Guybaraud, who had been stricken with hemiplegia, passed away.

Then Counsellor Guybaraud, having been stricken with hemiplegia, was passed away.

Ardından hemiplejiye (kısmi felç) yakalanan Danışman Guybaraud vefat etti.

Deniz looked at a bridge which had been broken down.

Deniz looked at a bridge having been broken down.

Deniz, yıkılmış bir köprüye baktı.

3- To Be V3 : The first, the second, the last, the only gibi ifadelerden sonra, eğer relative clause cümlenin yüklemi passive ise sonra relative pronoun yerine to be + V3 kullanılabilir.

The first man who was abandoned by me was Hakkı.

The first man to be abandoned by me was Hakkı.

Benim tarafımdan terk edilen ilk kişi Hakkı idi.

It was the last delay that was granted for the train.

It was the last delay to be granted for the train.

Tren için verilen son gecikmeydi.

%d blogcu bunu beğendi: