Relative Clauses

Relative clauses iki cümleyi birleştirmek ve anlatımda akıcılığı sağlamak için kullanılır. Relative clause tanımladığı isimden sonra gelir. En sık kullanılan relative pronouns’lar who, which, that. İnsanlar için who, cansız nesneler ve hayvanlar için which, that ise hem insanlar, hem de cansız nesneler ve hayvanları tanımlarken who veya which yerine kullanılabilir. Relative clauses, relative pronouns’lar (who, which, that) kullanılarak oluşturulan cümlelere denir.

Relative clause bir ifade oluşturmanın şartı ikinci cümlenin ilk cümledeki bir öğe hakkında ekstra veya detay bir bilgi vermesidir.

Once on a time there was a Little Old Woman. She lived in a Shoe.

Bir zamanlar küçük bir yaşlı kadın vardı. O bir ayakkabıda yaşıyordu.

Yukarıdaki iki cümleye baktığımızda ikinci cümlenin öznesi olan she zamirinin ilk cümlenin nesnesi olan a little old woman yerine kullanıldığını görüyoruz. Her iki cümlede aynı kişiden bahsedildiğine göre bu iki cümleyi relative clause bir cümleye dönüştürebiliriz. Relative clause’ların tanımladığı öğenin ardından gelmesi gerektiğini ilk paragrafımızda belirtmiştik. En kolay relative clause cümleler iki cümlede bahsedilen kişi, nesne veya hayvanın ilk cümlenin nesnesi ikinci cümlenin öznesi olması durumunda elde edilir. İki cümle arasındaki nokta kaldırılır ve ikinci cümlenin öznesi yerine insanlar için who, cansız nesneler ve hayvanlar için which, that ise hem insanlar, hem de cansız nesneler ve hayvanları tanımlarken who veya which yerine kullanılabilir. Örneğimizde bir insanı ifade ettiğimiz için ikinci cümlenin öznesi olan she zamiri yerine who veya that kullanabiliriz.

Once on a time there was a Little Old Woman who lived in a Shoe.

Once on a time there was a Little Old Woman that lived in a Shoe.

Bir zamanlar bir ayakkabıda yaşayan küçük bir yaşlı kadın vardı.

Bu cümleyi Türkçe’ye çevirdiğimizde gördüğünüz gibi; iki tane düz cümleyi relative clause bir ifadeye çevirerek anlatım daha akıcı hale getirilmiş ve ifade hikayeleştirilmiştir.

The teacher is a kind man. He knows me.

Öğretmen nazik bir adamdır. Beni tanıyor.

Yukarıdaki iki cümleye baktığımızda aynı kişi hakkında bilgi verildiğini görüyoruz. İlk cümlenin öznesi the teacher, ikinci cümlenin öznesi he zamiri the teacher’ın yerini almış ve the teacher hakkında ekstra bir bilgi verilmiş. İki cümlenin öznesi olan the teacher ifadesi bir insanı nitelediği için who relative pronoun’unu kullanarak bu iki cümleyi relative clause bir cümleye çevirebiliriz.

Relative clause bir cümle elde edebilmek için öncelikle birinci cümleyi her iki cümlede bahsi geçen ismi dahil ederek yazarız.

Örneğimizde cümle the teacher ismiyle başladığı için yalnızca the teacher ifadesini yazarız öncelikle.

The teacher

İsmi yazdıktan sonra ikinci cümledeki ifademiz eğer bize bahsi geçen isim hakkında ekstra bir bilgi veriyorsa ismin hemen ardından virgül kullanırız. Eğer ikinci cümledeki ifademiz bahsi geçen ismin kim veya ne olduğunu anlamamızı sağlayacak bir ifadeyse virgül kullanmayız. Örneğimize baktığımızda bahsi geçen isim the ile başladığı için ikinci cümlede verilen bilginin ekstra bir bilgi olduğunu the teacher’ın kim olduğunun zaten bilindiğini görüyoruz. Bu nedenle örneğimize virgül ile devam ediyoruz.

The teacher,

The teacher ifadesi ve he zamiri bir insanı ifade ettiği için who relative pronoun’unu ikinci cümlenin öznesi yaparak he zamirini kaldırırız. He knows me- who knows me olur. the teacher ifadesinin ardından cümleye getirilir. İkinci cümle ekstra bir bilgi verdiği için öncesinde virgül kullanmıştık. Bu durumda cümlenin bittiği yere bir virgül daha konulur.

The teacher, who knows me,

Son olarakta the teacher ifadesini kullandığımız ilk cümlenin devamı cümleye yerleştirilerek relative clause ifade tamamlanır.

The teacher, who knows me, is a kind man.

Beni tanıyan öğretmen nazik bir adamdır.

Defining Relative Clause – Non-defining Relative Clause

Relative clause ifadeler ikiye ayrılırlar. Yukarıda verdiğimiz iki örnekten ; ilki defining relative clause, ikincisi ise non-defining relative clause cümlesidir. Yazma dilinde non-defining relative clause’larda virgül kullanılarak ekstra bilgi verildiği vurgulanmaktadır.

Defining Relative Clause : Defining relative clause ifadeler, ilk cümledeki bir isim hakkında detaylı veya tanımlayıcı bir bilgi vererek ismi belirgin hale getirirler. Eğer defining relative clause ifade kullanılmazsa ismin kim veya ney olduğuyla ilgili belirsizlik olur. Defining relative clause ifadelerde virgül kullanılmaz.

Cemal is a thief. He lives in Ankara.

Cemal bir hırsızdır. O Ankara’da yaşıyor.

Cemal who lives in Ankara is a thief.

Ankara’da yaşayan Cemal bir hırsızdır.

Örneğimizde Cemal’in bir hırsız olduğu ve onun Ankara’da yaşadığını belirttik. İlk cümlede konuşmacıların tanıdığı iki tane hırsız Cemal olsun ve biri İstanbul’da biri Ankara’da yaşıyor olsun, bu durumda O Ankara’da yaşıyor cümlesi Cemal’in hangi Cemal olduğu konusuna açıklık getireceği için relative clause cümlemiz defining relative clause olacaktır.

Then a bee ran into the box. It was in the weeds on the hill.

Ardından kutuya bir arı kondu. Tepedeki yabani otların içindeydi.

Then a bee which was in the weeds on the hill ran into the box.

Ardından tepedeki yabani otların içinde bulunan bir arı kutuya girdi.

Non-defining Relative Clause : Non-defining relative clause ifadeler tanımladığı öğe hakkında ekstra bilgi verirler. Relative clause cümlecik başına ve sonuna virgül konularak ana cümlenin içinde yer alır. Non-defining relative clause’larda relative pronouns olarak that kullanılmaz.

Cemal is a thief. He lives in Ankara.

Cemal bir hırsızdır. O Ankara’da yaşıyor.

Cemal, who lives in Ankara, is a thief.

Ankara’da yaşayan Cemal bir hırsızdır.

Örneğimizde Cemal’in bir hırsız olduğu ve onun Ankara’da yaşadığını belirttik. İlk cümlede konuşmacıların tanıdığı bir tane hırsız Cemal olsun. Bu durumda O Ankara’da yaşıyor cümlesi Cemal hakkında ekstra bir bilgi olacağı için relative clause cümlemiz Non-defining relative clause olacaktır.

The Great Pyramid of Khufu is one of the most famous monuments in the world. It is near Cairo.

Khufu’nun Büyük Piramidi, dünyanın en ünlü anıtlarından biridir. O, Kahire yakınlarındadır.

The Great Pyramid of Khufu, which is near Cairo, is one of the most famous monuments in the world. (YDS-2000)

Kahire yakınlarındaki Khufu’nun Büyük Piramidi, dünyanın en ünlü anıtlarından biridir.

Örneğimizde Khufu’nun büyük piramidinden bahsediliyor ve the article kullanılmış. Bu durumda Khufu büyük piramidi bilinen bir şey dolayısıyla onun hakkında verilecek bütün bilgiler detay bilgi durumundadır ve detay bilgiler non-defining relative clause ile verilir.

Harun is pleading innocent and states he is the victim of a plot. He recently made inroads into the European market with his company XYZ Media.

Harun masum bir şekilde yalvarıyor ve bir komplo kurbanı olduğunu söylüyor. Geçtiğimiz günlerde XYZ Media firması ile Avrupa pazarına girmeyi başardı.

Harun, who recently made inroads into the European market with his company XYZ Media, is pleading innocent and states he is the victim of a plot.

Geçtiğimiz günlerde XYZ Media firması ile Avrupa pazarına girmeyi başaran Harun, masum bir şekilde yalvarıyor ve bir komplo kurbanı olduğunu söylüyor.

Who : Relative clause bir yapıda bir insandan bahsediliyorsa who kullanılır. Who relative pronouns cümle içinde nitelediğimiz kişiden hemen sonra yer alır.

I knew a guy. He came from the battlefield.

Bir adam tanıyordum. Savaş alanından geldi.

I knew a guy who came from the battlefield.

Savaş alanından gelen bir adamı tanıyordum.

Who relative pronouns örneğimizde gördüğünüz gibi he zamirini düşürür.

Bahri is a very weird man. Bahri works in the shop downstairs.

Bahri çok garip bir adam. Bahri alt kattaki dükkanda çalışıyor.

Bahri, who works in the shop downstairs, is a very weird man.

Alt kattaki dükkanda çalışan Bahri çok garip bir adam.

Not : Özneyi niteleyen non-defining relative clause ifadelerde, iki cümleyi birleştirirken iki cümleden herhangi birini relative clause ifade olarak kullanabiliriz. Üstteki örneğimizde ikinci cümleyi relative clause ifade olarak kullandık. Alttaki örneğimizde ise ilk cümlemizi relative clause ifade olarak kullandık. Vurguyu nerede yapmak istediğinize bağlı olarak iki farklı şekilde relative clause ifade oluşturabilirsiniz.

Bahri, who is a very weird man, works in the shop downstairs.

Çok tuhaf bir adam olan Bahri alt kattaki dükkanda çalışıyor.

Whom : Relative clause cümlecikte nesne konumundaki kişi tanımlanacaksa kullanılır. Kendisinden sonra özne gelir. Özne konumundaki kişileri ifade etmek için kullanılmaz.

Sumru is a teacher. I met her at the restaurant yesterday.

Sumru bir öğretmendir. Onunla dün restoranda tanıştım.

Sumru whom I met at the restaurant yesterday is a teacher.

Dün restoranda tanıştığım Sumru bir öğretmendir.

Örneğimizde Sumru; ilk cümlede özne, ikinci cümlede Sumru yerine ‘her’ nesne zamiri kullanılmış ve nesne konumundadır. Whom relative pronoun nesneyi nitelemekte ve ilk cümlede tanımladığı Sumru isminden hemen sonra geldi ve relative clause cümleciğinin ilk öğesi oldu. Relative clause ifadede yerini aldığı ‘her’ nesne zamirini düşürdü.

Who ve that relative pronouns’ları whom yerine kullanılabilir. Anlamda bir değişme olmaz.

Sumru whom I met at the restaurant yesterday is a teacher.

Sumru who I met at the restaurant yesterday is a teacher.

Sumru that I met at the restaurant yesterday is a teacher.

Dün restoranda tanıştığım Sumru bir öğretmendir.

Whom yerine who ve that relative pronouns’ları kullanılabilir fakat relative pronouns kendisinden önce prepositon alırsa who ve that relative pronuouns’ları kullanılmaz.

This is Hilal. I gave my heart to her.

Bu Hilal. Kalbimi ona verdim.

This is Hilal to whom I gave my heart.

Bu benim kalbimi verdiğim Hilal.

Her iki cümlede, ‘Hilal’ ve ‘her’ nesne konumundadır. Bu nedenle ilk cümleyi hiç bölmeden aynen kullandık ve relative clause cümleciğe preposition ile başladık ‘her’ nesne zamirini niteleyen whom relative pronoun’u kullandık. Böylelikle ‘to her’ ifadesi ‘to whom’ ifadesine dönüşerek relative clause ifadenin ilk öğesi haline geldi.

İçinde preposition olan relative clause ifadelerde preposition relative clause cümleciğin sonunda veya relative pronoun ile birlikte kullanılabilir. Eğer relative pronoun ile birlikte kullanılacaksa relative pronoun’un önünde kullanılır ve whom relative pronoun yerine who ve that relative pronouns’ları kullanılamaz. Örneğimizde preposition whom relative pronoun’un önünde kullanıldı. Bu durumda ‘her’ nesne zamirini yalnızca whom ile niteleyebiliriz.

This is Hilal. I gave my heart to her.

Bu Hilal. Kalbimi ona verdim.

This is Hilal to whom I gave my heart.

This is Hilal whom I gave my heart to.

This is Hilal who I gave my heart to.

This is Hilal that I gave my heart to.

Bu benim kalbimi verdiğim Hilal.

Relative clause ifadelerde, preposition’ların relative pronouns’un önüne getirilebileceğini söylemiştik. Örnekteki ilk relative clause cümlede preposition olan ‘to’ cümlede yer değiştirerek whom relative pronoun’un önüne gelmiştir. İkinci relative clause cümlede ‘to’ preposition’u yer değişimine uğramamış whom relative pronoun’u tek başına kullanılmıştır. Üçüncü ve dördüncü relative clause cümlelerde ise preposition’ın relative pronouns’un önüne gelmemesi şartıyla whom yerine who veya that’in kullanılabileceğini görüyoruz.

Non defining relative clause cümlelerde that relative pronouns’u whom yerine kullanılmaz.

If it be so, our God, whom we serve, is able to save us from the burning fiery furnace.

If it be so, our God, who we serve, is able to save us from the burning fiery furnace.

Eğer öyleyse, hizmet ettiğimiz tanrımız, bizi yanan ateşli fırından kurtarabilir.

Which : Relative clause cümlecikte nesneleri, hayvanları veya kavramları kısacası insanlar dışındaki her şeyi nitelemek için which kullanılır. Which relative pronouns’u cümlenin öznesini veya nesnesini niteleyebilir. Which relative pronoun,nitelediği kelime veya cümleden sonra gelir.

The chair doesn’t look safe. You are sitting on it.

Sandalye sağlam görünmüyor. Üzerinde oturuyorsun.

The chair which you are sitting on doesn’t look safe.

Üzerine oturduğun sandalye güvenli görünmüyor.

The chair on which you are sitting doesn’t look safe.

Üzerine oturduğun sandalye güvenli görünmüyor.

Relative pronoun ‘which’ nitelediği ‘the chair’ den sonra gelir ardından ikinci cümle yazılır fakat burada dikkat edilmesi gereken husus ikinci cümlede ‘which’ ile nitelenen nesne zamirinin düşmesidir. İkinci cümle yazıldıktan sonra ilk cümlenin ‘the chair’ den sonraki kısmı yazılarak relative clause cümle tamamlanır.

– Defining relative clauses’larda which preposition ile birlikte kullanılmadığı sürece yerine that kullanılabilir.

The chair that you are sitting on doesn’t look safe.

Üzerine oturduğun sandalye güvenli görünmüyor.

That relative pronoun’unu kullandığımız takdirde preposition that’in önüne gelmez. Relative clause cümlelerde on that gibi bir kullanım yoktur.

He is the director of an institute. He has become famous for its research into nutrition.

Bir enstitü müdürüdür. Beslenme konusundaki araştırmalarıyla ünlenmiştir.

He is the director of an institute which has become famous for its research into nutrition.

Beslenme konusundaki araştırmalarıyla ünlenen bir enstitü müdürüdür.

The term new age was created in the 1980s. It has been used to highlight many prominent ideas.

Yeni çağ terimi 1980’lerde yaratıldı. Öne çıkan pek çok önemli fikri vurgulamak için kullanılmıştır.

The term new age, which has been used to highlight many prominent ideas, was created in the 1980s. (LYS-2014)

Öne çıkan pek çok önemli fikri vurgulamak için kullanılan yeni çağ terimi 1980’lerde yaratıldı.

– Which tek bir özneyi veya nesneyi tanımlayabildiği gibi bütün bir cümleyi tanımlayabilir. Bu durumlarda relative clause cümlecik ana cümlenin ardından gelir ve ana cümleden virgül ile ayrılır.

Faxing is a means of telecommuni­cation. It has developed very quickly over the past few years.

Faks çekmek bir telekomünikasyon aracıdır. Son birkaç yılda çok hızlı bir şekilde gelişti.

Faxing is a means of telecommuni­cation, which has developed very quickly over the past few years. (ÖYS 1995)

Fakslama, son birkaç yılda çok hızlı gelişen bir telekomünikasyon aracıdır.

Whose : Relative pronouns (his, its, their vs.) olan whose possesive adjectives’lerin (iyelik sıfatı) yerine kullanılır. İnsanlar, hayvanlar, nesneler, kavramlar kısaca iyelik sıfatı alabilen her şey için kullanılabilir.

This book gives details about various tribes. Their customs are very strange to us.

Bu kitap çeşitli kabileler hakkında ayrıntılı bilgi veriyor. Gelenekleri bizim için çok tuhaf.

This book gives details about various tribes whose customs are very strange to us. (ÖYS 1988)

Bu kitap, gelenekleri bizim için çok tuhaf olan çeşitli kabileler hakkında ayrıntılı bilgi veriyor.

Nitelediği isimden sonra gelir ve kendisinden sonra yalın isim alır.

You will be introduced to the president. Her interests include fishing and travelling.

Başkana takdim edilmiş olacaksınız. Balıkçılık ve seyahat onun ilgi alanları içindedir.

You will be introduced to the president whose interests include fishing and travelling. (ÖYS 1989)

İlgi alanları içinde balıkçılık ve seyahat olan başkan’a takdim edilmiş olacaksınız.

Nesneler için whose yerine of which kullanabiliriz. Whose yerine of which kullanımı non-defining relative clauses’larda daha yaygındır.

Ali Kandıracı is a freelance journalist. His articles have published in the Daily Express.

Ali Kandıracı bağımsız bir gazetecidir. Makalelerini Daily Express’te yayınladı.

Ali Kandıracı is a freelance journalist, whose articles have published in the Daily Express.

Ali Kandıracı is a freelance journalist, the articles of which have published in the Daily Express.

Ali Kandıracı makaleleri Daily Express’te yayınlanmış bağımsız bir gazetecidir.

Whose relative pronoun whom ve which’de olduğu gibi kendisinden önce preposition alabilir.

Dila has gone to visit her aunt. I used to work with her brother.

Dila teyzesini ziyarete gitti. Ben onun erkek kardeşi ile çalışırdım.

Dila, whose brother I used to work with, has gone to visit her aunt.

Dila, with whose brother I used to work, has gone to visit her aunt.

Erkek kardeşiyle birlikte çalıştığım Dila, teyzesini ziyarete gitti.

When / Where / Why

Soru kelimeleri relative clause yapılarda bazen relative pronouns’ların yerine tercih edilebilirler. When, where ve why cümlede subject’in yerini almazlar dolayısıyla kendilerinden sonra gelen cümle subject (özne) ile başlar. When, where ve why’ın kullanılabildiği relative clause ifadelerde relative pronouns kullanılmadan relative clause ifadeler oluşturulabilir. Eğer kendilerinden sonra gelen relative clause cümlecikte subject bulunmuyorsa yerlerine which kullanılır.

When : Relative clause ifadelerde zaman belirten kelimelerden sonra when, preposition+which, that kullanılabilir. Bunlardan yalnızca which önüne preposition almak zorundadır. Aynı zamanda relative pronouns kullanmadan zamanı niteleyen relative clause ifadeler oluşturulabilir.

It was four o’clock when Dantès was placed in this room.

It was four o’clock at which Dantès was placed in this room.

It was four o’clock that Dantès was placed in this room.

Dantès bu odaya yerleştirildiğinde saat dörttü.

It was four o’clock Dantès was placed in this room.

Saat dörtte Dantès bu odaya yerleştirildi.

Bu cümlede Dantès’in odaya yerleştiği saat belirtiliyor. Relative clause bir ifadede when relative pronoun kullanmak için zaman belirten kelimenin eylemin gerçekleştiği anı nitelemesi gerekmektedir. Bu cümleyi relative clause ifade olmadan kurduğumuzda zamanı belirten kelimenin cümlenin zaman zarfı olarak kullanılabilmesi gerekmektedir.

Dantès was placed in this room at four o’clock.

Dantès bu odaya saat 4’te yerleştirildi.

Görüldüğü gibi four o’clock cümlenin zaman zarfı konumundadır.

August is the month that I miss most.

August is the month which I miss most.

Ağustos en çok özlediğim aydır.

Bu cümlede bir eylemin gerçekleştiği zamandan bahsedilmiyor. Bir durum tarif ediliyor dolayısıyla bu cümlede when relative pronoun kullanamayız. Bu cümlede kullanacağımız relative pronoun which veya that olmalıdır.

Süreç bildiren zaman zarflarını tanımlayan relative clause cümlelerde preposition + which time kullanılır.

Two hours elapsed, during which time I waited.

Beklediğim süre boyunca iki saat akıp geçti.

Where : Relative clause ifadelerde yer bildiren kelimeleri nitelerken kullanılır. Cümlede yer bildiren kelimeden hemen sonra kullanılır. Relative pronouns’ların yerine tercih edilebilir. Yer bildiren kelimeleri nitelerken where yerine which ve that kullanabiliriz. Veya relative pronoun olmadan relative clause bir cümle oluşturabiliriz. Which ve that veya relative pronoun’suz ifade oluşturduğumuzda nitelediğimiz yere ait preposition’u muhakkak kullanmamız gerekir.

Villefort appeared at the door of the apartment where Avrigny and Morrel had been staying, one absorbed in meditation, the other in grief.

Villefort appeared at the door of the apartment in which Avrigny and Morrel had been staying, one absorbed in meditation, the other in grief.

Villefort appeared at the door of the apartment which Avrigny and Morrel had been staying in, one absorbed in meditation, the other in grief.

Villefort appeared at the door of the apartment that Avrigny and Morrel had been staying in, one absorbed in meditation, the other in grief.

Villefort appeared at the door of the apartment Avrigny and Morrel had been staying in, one absorbed in meditation, the other in grief.

Villefort, Avrigny ve Morrel’in kaldığı dairenin kapısında göründü, biri meditasyonda, diğeri ise kederdeydi.

Bu relative clause cümlede kalınan yer belirtiliyor. Relative clause bir ifadede where relative pronoun kullanmak için yer belirten kelimenin eylemin gerçekleştiği yeri nitelemesi gerekmektedir. Bu cümleyi relative clause ifade olmadan kurduğumuzda zamanı belirten kelimenin cümlenin zaman zarfı olarak kullanılabilmesi gerekmektedir.

Bu cümlede dikkat edilmesi gereken bir husus, ilk cümlemizde yer edatı olarak at kullanılmışken relative clause cümlecikte in yer edatı tercih edilmiştir. İlk cümlede Villefort dairenin kapısında belirdiği için at ifadesi kullanılmış, fakat relative clause ifadede asıl vurgulanan yer dairenin kapısı değil dairenin kendisi olduğu için in edatı kullanılmıştır.

Villefort appeared at the door of the apartment. Avrigny and Morrel had been staying in that apartment. One absorbed in meditation, the other in grief.

Villefort dairenin kapısında belirdi. Avrigny ve Morrel bu dairede kalıyorlardı. Biri meditasyonda, diğeri ise kederdeydi.

Görüldüğü gibi in that apartment ile eylemin geçtiği yer belirtilmektedir.

I’m going to Giresun. Giresun is my hometown.

Giresun’a gidiyorum. Giresun benim memleketim.

I’m going to Giresun which is my hometown.

I’m going to Giresun that is my hometown.

Memleketim Giresun’a gidiyorum.

Bu cümlede bir eylemin gerçekleştiği yerden bahsedilmiyor. Bir durum tarif ediliyor dolayısıyla bu cümlede where relative pronoun kullanamayız. Bu cümlede kullanacağımız relative pronoun which veya that olmalıdır. Aynı zamanda where relative pronoun cümlede subject veya object’in yerini tutmaz ve kendisinden sonra tam cümle alır. Bu nedenle örneğimizde, where relative pronoun’un kullanılamayacağı net olarak anlaşılmaktadır.

Why : Sebep veya neden ifade eden kelimelerden (reason, explanation vs.) sonra sebep veya neden ifade eden bir cümleyle devam edeceksek why kullanabiliriz. Relative clause ifade oluştururken why yerine that veya for which tercih edilebilir. Aynı zamanda relative pronouns kullanmadan sebep veya neden bildiren relative clause ifadeler oluşturulabilir.

The reason why I am writing this letter is to give our love a chance.

The reason that I am writing this letter is to give our love a chance.

The reason for which I am writing this letter is to give our love a chance.

The reason I am writing this letter is to give our love a chance.

Bu mektubu yazmamın nedeni aşkımıza bir şans vermektir.

The reason, the explanation vb. sözcükler, üçüncü bir kişinin ileri sürdüğü bir nedeni veya açıklamayı ifade etmek anlamında kullanıldıysa, cümle içinde soyut bir nesne olarak kullanıldığı için which veya that relative pronouns’ları kullanılır.

The explanation which the electric company gave us for the power failure surprised us all.

The explanation that the electric company gave us for the power failure surprised us all.

Elektrik şirketinin bize elektrik kesintisi için verdiği açıklama hepimizi şaşırttı.

That

Defining relative clauses’larda who, whom, which, when, where, why relative pronouns’ları kendilerinden önce preposition almıyorsa yerlerine that kullanılabilir. Non defining relative clauses’larda that kullanımı yoktur. That relative pronoun’un belirli şartlarda diğer relative pronouns’ların yerine kullanılabildiğini dersimizde gördük. Bunun dışında yalnızca that’in kullanıldığı özel bir durum yoktur.

The Hatter was the only one. He got some advantage from the change.

Şapkacı tek kişiydi. Değişimden biraz fayda sağladı.

The Hatter was the only one who got some advantage from the change.

The Hatter was the only one that got some advantage from the change.

Şapkacı değişimden biraz fayda sağlayan tek kişiydi.

It is a person. I never saw him in the whole course of my life.

O bir kişi. Onu hayatım boyunca hiç görmedim.

It is a person whom I never saw in the whole course of my life.

It is a person that I never saw in the whole course of my life.

Hayatımın bütün seyri boyunca hiç görmediğim birisidir.

I will read you the passage. It particularly hurts me.

Sana pasajı okuyacağım. Özellikle beni incitiyor.

I will read you the passage which particularly hurts me.

I will read you the passage that particularly hurts me.

Sana, özellikle beni inciten pasajı okuyacağım.

It was three o’clock. He threw himself on the bed.

Saat üçtü. Kendini yatağın üstüne attı.

It was three o’clock when he threw himself on the bed.

It was three o’clock that he threw himself on the bed.

Kendini yatağın üstüne attığında saat üçtü.

You should find yourself in the house. The event happened in the house.

Kendini evde bulmalısın. Olay evde oldu.

You should find yourself in the house where the event happened.

You should find yourself in the house that the event happened in.

Kendinizi olayın gerçekleştiği evde bulmalısınız.

I have not a clear appreciation of the past. I am now dissatisfied.

Şimdi memnun değilim. Geçmişe dair net bir görüşüm yok.

The reason why I am now dissatisfied is I have not a clear appreciation of the past.

The reason that I am now dissatisfied is I have not a clear appreciation of the past.

Şimdi memnun olmamamın nedeni, geçmişe dair net bir görüşe sahip olmamamdır.

Of Whom & Of Which & Of Whose : Relative clause ifadelerde bir ismi tanımlarken o ismin niceliğini, miktarını veya sayısını ifade edeceksek; insanlar için of whom, nesneler içinse of which kullanırız. Relative ifadeyle tanımlanan isim possessive (sahiplik) durumundaysa of whose kullanırız. Her biri tüm relative clause ifadelerde olduğu gibi tanımladıkları isimden sonra gelir.

He had two sons. One of them was adopted by the family of Maximus.

İki oğlu vardı. Bunlardan biri Maximus ailesi tarafından evlat edinildi.

He had two sons, one of whom was adopted by the family of Maximus.

Biri Maximus ailesi tarafından evlat edinilmiş iki oğlu vardı.

It is a pity you do not understand either ancient or modern Greek. Haydée speaks both of them so fluently.

Eski ya da modern Yunancayı anlamamanız çok üzücü. Haydée, ikisini de akıcı bir şekilde konuşuyor.

It is a pity you do not understand either ancient or modern Greek, both of which Haydée speaks so fluently.

Her ikisini de Haydée’nin çok akıcı biçimde konuştuğu, eski ya da modern Yunancayı anlamamanız çok üzücü.

I read a book last night. Each of his stories was very fluent.

Dün gece bir kitap okudum. Hikayelerinin her biri çok akıcıydı.

I read a book last night, each of whose stories was very fluent.

Dün gece, hikayelerinin her biri çok akıcı olan bir kitap okudum.

%d blogcu bunu beğendi: