Adjectives

Sıfatlar bir ismi nitelik, nicelik, yer ve sıra yönünden niteleyen kelimelerdir.

1- Sıfatlar isimden önce gelir. Eğer ismi belirten bir artikel kullanılıyorsa sıralama

artikel+sıfat+isim ( article+adjective+noun ) şeklinde olur. Çoğul eki almazlar.

He is an amazing boy. O şaşırtıcı bir oğlan.

An amazing boy – görüleceği üzere sıfatımız isimden önce geldi ve artikelle ismin arasında kullanıldı.

They lived in modern times. Onlar modern zamanlarda yaşadılar.

Modern times. Sıfatımız isimden önce geldi ve ismin çoğul olduğuna bakılmaksızın yalın halde kullanıldı.

2- To be cümlelerinde to be (am,is,are/was,were vs.) den sonra gelirler ve sonrasında isim kullanılmak zorunda değildir.

Tom is tired. Tom yorgun.

Tired sıfatı Tom ismini niteledi.

3- Durum bildiren fillerden sonra kullanılabilirler. Be, become, get, feel, look, seem, smell, sound, taste fiilleri bunlardan bazılarıdır. Hepsinin ortak noktası durum bildirmeleridir. Tabi bu fiiller bazen durum bazen eylem bildirebilirler. Durum bildikleri zaman sıfat kullanılır. Eylem bildirdikleri zamanlarda zarf kullanılır. Daha önce durum bildiren fiilleri non progressive verbs dersimizde görmüştük.

He gets fat. O şişmanlaşıyor.

She looks tired. O yorgun görünüyor.

The soup smells good. Çorba güzel kokuyor.

It tastes awful. Tadı berbat.

She looked angry. Kızgın görünüyordu. Angry she’yi niteliyor. Sıfat olarak kullanıldı.

She looked at you angrily. O sana kızgın baktı. Angrily looked eylemini niteliyor. Zarf olaraak kullanıldı.

4- Bir ismin birden fazla sıfatla tanımlandığı durumlarda sıfatlar aşağıdaki sıralamaya tabi tutulurlar.

a- sense : duygu ve hisleri ifade eden sıfatlar.

Beautiful, lovely, fine

b- size : büyüklük, küçüklük ölçü belirten sıfatlar.

Big-small-tall-long

c- age : eskilik, yenilik, süre belirten sıfatlardır.

Young, old

d- shape : şekil, biçim ifade eden sıfatlar.

Fat, thin

e- colour : renkleri ifade eden sıfatlar.

Red, white, yellow

f- material : malzeme, içerik belirten sıfatlar.

Cotton, plastic, iron

g- origin : köken, menşei, başlangıç belirten sıfatlar.

Turkish, Mexican

5- son ekler.

Y : li, lu anlamı katarlar.

Dirty : kirli. Dirt kir anlamındaki isimden türemiş ve kir sahibi anlamına dönüşmüştür.

Sleepy : uykulu. Sleep : uyku

Sunny : güneşli. Sun : güneş

Ly : ly eki genel olarak zarf yaparlar fakat bazı sıfatlar ly ile biterler.

Costly : pahalı. Cost maliyet anlamındaki kökten türemiş ve maliyetli anlamına dönüşmüştür.

Lovely : güzel. Love kökünden türemiş ve sevgiyi üstünde toplama niteliğine sahip anlamına bürünmüştür.

Elderly : yaşlı. Elder yaşça büyük kökünden türemiş ve büyüklüğün derecesini arttırmıştır.

Ful : dolusu, çok anlamı katar. Olumlu anlam katar. İsimlere ve fiillere eklendiğinde sıfat türetir.

Careful : dikkatli. care kökünden türemiş ve dikkatli, özenli anlamına dönüşmüştür.

Beautiful : güzel. beauty güzellik isminden türemiş ve güzellik dolu anlamına dönüşmüş.

Useful : kullanışlı. use kökünden türemiş ve işe yarar anlamına dönüşmüştür.

Less : sız, siz olumsuzluk ekidir. Ful ekinin zıttıdır.

Careless : dikkatsiz. care kökünden türemiş, dikkatsiz anlamına dönüşmüştür.

Useless : yararsız. use kökünden türemiş, kullanışsız anlamına dönüşmüştür.

Homeless : evsiz. home ev isminden türemiş

ive : bazı sıfatlar ive eki ile biterler.

Expensive : pahalı. Expense :gider.

Active : aktif. Act : hareket, eylem.

Passive : pasif. Pass : pas, geçme, geçit verme.

6- fiiller sonlarına aldıkları ing ve ed ekleriyle sıfat görevinde kullanılırlar. Düzensiz fiillere ed eki getirilemediğinden henüz görmediğimiz düzensiz fiillerin V3 hali kullanılarak fiiller sıfatlaştırılırlar.

Bir fiili sıfatlaştırabilmek için öncelikle bakmamız gereken ; isim eylemin olmasına neden mi oluyor yoksa eylemden mi etkileniyor.

a- İsim eylemin olmasına neden oluyorsa ing eki kullanırız.

My course tires me. Kursum beni yoruyor.

My course is tiring. Benim kursum yorucudur. ( tiring (sıkma) eylemini yapan My course (benim kursum) isim eyleme neden oluyor. )

b- İsim eylemden etkileniyorsa ed eki kullanırız.

I am tired at my course. Ben kursumda yoruluyorum. Tired (yorulma) eyleminden etkilenen taraf I (ben)

c- bir fiili sıfat görevinde kullanırken dikkat edilecek diğer husus eylemin devam etmesi veya bitmiş olmasıdır. Eylem devam ediyorsa ing, eylem bitmiş ise ed eki kullanılır.

Turkey is a developing country. Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir.

Germany is a developed country. Almanya gelişmiş bir ülkedir.

İngilizcede en çok kullanılan 100 adet sıfat ve Türkçe anlamlarını görmek için buraya tıklayınız.

%d blogcu bunu beğendi: