Indefinite Pronouns

Indefinite pronouns : Türkçede belgisiz zamirler olarak karşılık bulurlar. Indefinite pronounsların tamamı tekil olarak kabul edilir. Tekil fiiller alırlar, niteleyici sıfat kullanılırsa sıfatları öncesine değil sonrasına alırlar. Kişi, nesne ve yer isimlerin yerini belirsiz şekilde tutan zamirlerdir. Some/Any ve not any/No derslerinde gördüğümüz kullanım kuralları, indefinite pronounslar için de geçerilidir.

Kişi isimlerinin yerine : One ve body arasında fark yoktur. Resmi dilde genellikle one kullanılırken günlük dilde body tercih edilir. One ve body ile oluşan indefinite pronounslar insanlar için kullanılmaktadır. Any ve no aynı anlama gelmesine rağmen, any ve no ile başlayan zamirlerde, any olumsuz cümle yapılarında, no olumlu cümle yapılarında hiç kimse anlamını verir. Nobody ve noone olumsuz cümle yapılarında kullanılmazlar. Her ikiside anlam olarak cümleyi olumsuz yapar. Anyone Kimse, herhangi biri
Anybody Kimse, herhangi biri
Noone Kimse, hiç kimse
Nobody Kimse, hiç kimse
Someone Birisi, biri
Somebody Birisi, biri
Everyone Herkes, her biri
Everybody Herkes, her biri
Nesne isimlerinin yerine : Anything olumsuz cümlelerde hiç bir şey anlamını verirken, nothing olumlu cümle yapılarında hiç bir şey anlamını verir. İkiside cümleyi anlam olarak olumsuz yapar. Nothing olumsuz cümle yapılarında kullanılmaz. Anything Hiç bir şey, herhangi bir şey
Nothing Hiç, hiç bir şey
Something Bir şey
Everything Her şey
Yer isimlerinin yerine : Anywhere olumsuz cümlelerde hiç bir yer anlamını verirken, nowhere olumlu cümle yapılarında hiç bir şey anlamını verir. İkiside cümleyi anlam olarak olumsuz yapar. Nowhere olumsuz cümle yapılarında kullanılmaz. Anywhere Herhangi bir yer, hiç bir yer
Nowhere Hiçbir yer
Somewhere Bir yer, herhangi bir yer
Everywhere Her yer

Someone-birisi,biri/Somebodybirisi,biri/Something-bir şey/somewhere-bir yer :

– Some ile başlayan indefinite pronounslar genelde olumlu cümlelerde kullanılırlar.

Someone/Somebody has broken the windows. Birisi pencereleri kırmış.

I want something different for my room. Odam için farklı bir şey istiyorum.

There are creatures that resemble us somewhere. Bir yerlerde bize benzeyen varlıklar var.

– Bir şey teklif edilirken, rica edilirken veya olumlu cevap beklenilen soru cümlelerinde any yerine some ile başlayan indefinite pronounslar kullanılır.

Have you got something to tell me ? Bana söyleyecek bir şeyin var mı ?

Can you give me something to wear ? Bana giyecek bir şey verebilir misin ?

– Cümlede özne ve nesne görevinde kullanılabilirler.

Someone wrote a letter to me. Birisi bana bir mektup yazdı.

There is something in the kitchen. Mutfakta bir şey var.

Anyone-kimse,hiç kimse/Anybody-kimse,hiç kimse/Anything-hiçbir şey/Anywhere-hiçbir yer :

– Genel olarak olumsuz ve soru kelimelerinde kullanılırlar.

Can anyone/anybody help me ? Herhangi biri bana yardım edebilir mi ?

We aren’t doing anything. Hiçbir şey yapmıyoruz.

We didn’t see these people anywhere. Bu insanları hiç bir yerde görmedik.

– No ile başlayan cümlelerde any ile başlayan indefinite pronounslar nesne görevinde kullanılırlar.

No one knows anything where comes. Kimse nereden geldiğini bilmiyor.

– Any ile başlayan indefinite pronounslar, olumlu cümlelerde kullanıldıklarında : Anyone-herkes, herhangi biri/Anybody-herkes,herhangi biri/Anything-herhangi bir şey/Anywhere-herhangi bir yer, her yer.

The Imagination free from the shackles of space and time, we can go anywhere. Hayal gücü, uzayın ve zamanın zincirlerinden bağımsızdır, her yere gidebiliriz.

Anyone can go there alone. Herkes oraya yalnız gidebilir.

– Any genel olarak olumlu cümlelerde özne olarak, olumsuz cümle yapılarında ise nesne olarak kullanılabilirler. Soru cümlelerinde özne ve nesne olarak kullanılabilirler.

Anyone can play football like that. Herkes böyle futbol oynayabilir.

Is anything wrong about this ? Bu konuda yanlış giden herhangi bir şey var mı ?

Can you ask anybody ? Herhangi birine sorabilir misin ?

Noone-kimse,hiç kimse/Nobody-kimse,hiç kimse/Nothing-hiç,hiçbir şey/Nowhere-hiçbir yer :

– No ile başlayan indefinite pronounslar cümleye olumsuz anlam kattıkları için cümle olumlu yapıda kullanılır.

No one/Nobody cares about me. Hiç kimse beni umursamıyor.

There is nothing to do here. Burada yapacak birşey yok.

Nowhere you will find book like this. Hiçbir yerde böyle bir kitap bulamazsın.

– Cümle başlarında any ile başlayan indefinite pronounslar yerine no ile başlayan indefinite pronounslar tercih edilir.

Nobody knows for sure. Kimse kesin olarak bilmiyor.

Nothing kills you like your idea. Hiçbir şey seni, fikirlerin gibi öldüremez.

Nowhere to be seen at Esenler. Esenler’de görülecek bir yer yok.

– Olumlu cümlelerde özne ve nesne görevinde, soru cümlelerinde özne görevinde kullanılırlar.

No one said something to you. Kimse sana bir şey demedi.

I said anything to no one. Kimseye bir şey söylemedim.

Did nobody remembered your birthday ? Doğum gününü kimse hatırlamadı mı ?

– Everyone-herkes,her biri/Everybody-herkes,her biri/Everything-herşey/Everywhere-heryer :

– Every ile başlayan indefinite pronounslar olumlu ve soru cümlelerinde kullanılabilirler.

Everything gonna be alright. Her şey yoluna girecek.

Is everything under control ? Her şey kontrol altında mı ?

Everyone consumes, obeys and dies. Herkes tüketir, itaat eder ve ölür.

For my life always step by step, I looked for you everywhere. Ömrümce hep adım adım, her yerde seni aradım.

– Hem olumlu cümlede hem de soru cümlelerinde özne ve nesne görevinde kullanılabilirler.

Everything reminds me of you. Bana herşey seni hatırlatıyor.

You are everything for me. Sen benim için herşeysin.

Could you tell everyone ? Herkese söyleyebildin mi ?

Did everyone have a good weekend? Herkes iyi bir hafta sonu geçirdi mi ?

%d blogcu bunu beğendi: