Simple Past Tense

Simple past tense Türkçeye di’li geçmiş zaman olarak çevirilir ingilizcede geçmişte yaşanmış, bitmiş olayları ve durumları anlatırken bu tense kullanılır.

Affirmative Olumlu Negative Olumsuz Question Soru
I wanted Ben istedim I didn’t want Ben istemedim Did I want ? İstedim mi ?
He wanted O istedi He didn’t want O istemedi Did he want ? İstedi mi ?
She wanted O istedi She didn’t want O istemedi Did she want ? İstedi mi ?
It wanted O istedi It didn’t want O istemedi Did it want ? İstedi mi ?
We wanted Biz istedik We didn’t want Biz istemedik Did we want ? İstedik mi ?
You wanted Siz istediniz You didn’t want Siz istemediniz Did you want ? İstediniz mi ?
They wanted Onlar istediler They didn’t want Onlar istemediler Did they want ? İstediler mi ?

Geçmiş zaman olumlu cümle yapısı : Tabloda görüldüğü üzere simple past tense bir cümlenin olumlu halinde fiillerin 2. hali (verb2) kullanılmaktadır. İngilizce bir fiili V2 hale getirmek için düzenli fiillere d, ed, ied getirilerek yapılır. Düzensiz fiillerde ise belirli bir kural yoktur.

I went to work by bus. İşe otobüsle giderim.

We played football yesterday. Dün futbol oynadık.

I cleaned my room. Odamı temizledim.

I told him about you. Ona senden bahsettim.

I washed my hands. Ellerimi yıkadım.

Regular verbs : düzenli fiillere d, ed, ied ekleri belirli kurallara göre getirilir.

1- Eğer fiilimiz y harfi hariç herhangi bir sesli harf ile bitiyorsa sonuna ed eklenir.

work – worked – çalışmak

clean – cleaned – temizlemek

walk – walked – yürümek

listen – listened – dinlemek

start – started – başlatmak

2- Eğer fiilimiz sesli harf + y ile bitiyorsa ed eklenir.

play – played – oynamak

stay – stayed – kalmak

enjoy – enjoyed – keyif almak

3- Eğer fiilimiz sessiz harf + y ile bitiyorsa y kalkar sonuna ied eklenir.

study – studied – ders çalışmak

try – tried – denemek

copy – copied – kopya etmek

reply – replied – yanıtlamak

4- Eğer fiilimiz bir sesli + bir sessiz harf ile bitiyorsa sondaki sessiz harf iki kere yazılır. w ve x, y harfleri bu kurala uymaz. ( vurgulama son hecedeyse )

stop – stopped – durdurmak

plan – planned – planlamak

ban – banned – yasaklamak

snow – snowed – kar yağmak

fix -fixed – düzeltmek

5- Eğer fiilimiz bir sesli + bir sessiz harf ile bitiyorsa ve son hecesi vurgulanmıyorsa yalnızca ed eklenir.

happen – happened – olmak

remember – remembered – hatırlamak

6- Eğer fiilimiz iki sesli harf + bir sessiz harf ile bitiyorsa yalnızca ed eklenir.

wait – waited – beklemek

rain – rained – yağmur yağmak

need – needed – ihtiyacı olmak

7- Eğer fiilimiz e ile bitiyorsa sonuna d eklenir.

live – lived – yaşamak

hate – hated – nefret etmek

smile – smiled – gülümsemek

İrregular verbs : düzensiz fiiller herhangi bir kurala bağlı olmaksızın V2 haline dönüşürler. İrregular verbs listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Geçmiş zaman olumsuz cümle yapısı : Olumsuz cümlelerde özneden sonra do fiilinin geçmiş zaman hali ( v2 ) olan did yardımcı fiili + not kullanılır. Did not, didn’t olarak da ifade edilir. Cümlemiz didn’t ile geçmiş zamanı gösterdiği için fiilimiz yalın halde kullanılır.

Tom didn’t answer my questions. Tom soruma cevap vermedi.

I didn’t understand what you said. Ne dedin anlamadım.

They didn’t catch that. Onu yakalayamadılar.

The shipping company didn’t carry an aquarium. Kargo şirketi bir akvaryum taşımadı.

We didn’t send these letters. Bu mektupları biz göndermedik.

Geçmiş zaman soru cümle yapısı : Olumlu soru cümlelerinde cümlenin başına did yardımcı fiili getirilir, olumsuz soru cümlelerinde cümlenin başına didn’t getirilir. Geçmiş zaman soru cümlelerinde fiil her zaman yalın haldedir.

Did you know me ? Beni tanıdın mı ?

Did you go out last night ? Dün gece dışarı çıktın mı ?

Did we open the window ? Pencereyi açtık mı ?

Didn’t you finish your homework ? Ödevini bitirmedin mi ?

Didn’t you kill my brother ? Erkek kardeşimi öldürmedin mi ?

Soru cümlelerinin where/what/who/how/why ile kullanımı :

Where did you go ? Nereye gittin ?

What did you do today ? Bugün ne yaptın ?

Who did you see at the party ? Partide kimi gördün ?

How did she get there ? Oraya nasıl gitti ?

Why did you leave your last job ? Son işinizi neden bıraktınız ?

Geçmiş zaman kullanımı :

1- Geçmişte yaşanmış ve bitmiş olayları ve durumları anlatmak için kullanılır. Olay veya durum geçmişte bir an da olmuş veya belirli bir süre devam etmiş olabilir önemli olan olay veya durumun geçmişte kalmış olmasıdır.

I added a little salt in the soup. Çorbaya biraz tuz ekledim.

I didn’t receive some mails. Bazı postaları almadık.

They didn’t put the flowers on the vase. Çiçekleri vazoya koymadılar.

He knew what to do. Ne yapacağını biliyordu.

She saw me in this morning. O beni bu sabah gördü.

I stayed there for a week. Orada bir hafta kaldım.

I lived in Samsun for ten years. On yıl Samsun’da yaşadım.

2- Geçmişte tamamlanmış eylemler dizisini anlatmak için kullanılır.

Last week I went to Giresun. Geçen hafta Giresuna gittim.

I visited my old friends. Eski arkadaşlarımı ziyaret ettim.

I went for a swim with my old friends. Eski arkadaşlarımla yüzmeye gittim.

I went to school today. Bugün okula gittim.

We all students played long donkey at school. Biz bütün öğrenciler okulda uzun eşek oynadık.

3- Sıklık zarflarıyla birlikte geçmişte kalmış alışkanlıklarımızdan bahsederken kullanılır.

Always, usually, sometimes, often, never gibi zaman zarfları eski alışkanlıkları anlatırken kullanılabilirler. Alışkanlıklar belirtilirken genelde use to kalıbı kullanılır. Eski alışkanlıklarda used to V2 haline dönüşür.

He sometimes went to the cinema. O bazen sinemaya giderdi.

We used to kick the beer boxes. Biz eskiden bira kutularını tekmelerdik.

We always escaped from the school. Biz daima okuldan kaçardık.

They usually went to the earless Mehmet’s place. Onlar genellikle kulaksız Mehmet’in yerine giderlerdi.

4- Geçmiş zamanı belirten ifadeler.

1- Last : night, week,year,month,winter gibi ifadelerle birlikte zaman zarfı olarak kullanılır.

You went to Italy last summer. Geçen yaz İtalya’ya gittiniz.

Where did you go last night ? Geçen gece nereye gittiniz ?

2- Ago : önce, evvel anlamında kullanılır.

We sat at the wine-house two days ago. İki gün önce şarap evinde oturduk.

They came to visit to the hospital three weeks ago. Onlar üç hafta önce hastaneye ziyarete geldiler.

3- For : geçmişte belirli bir süre devam eden olay ve eylemler için kullanılır.

We stayed at hotel in Londra for two days. Biz londra’da iki gün otelde kaldık.

He stayed in coma for a year. O bir yıl komada kaldı.

4- Yesterday : dün

She broke my heart yesterday. O dün benim kalbimi kırdı.

They wanted my car yesterday. Dün arabamı istediler.

%d blogcu bunu beğendi: