Affixes

Prefix and Suffix

İngilizcede bir kelimenin önüne veya sonuna eklenerek kelimenin anlamında değişikliğe yol açan eklere affix denir. Kelimenin önüne eklenen ekler prefix(önek), sonuna eklenen ekler suffix(sonek) olarak adlandırılır.

 

Prefix: Kelimenin önüne eklenen ekler prefix(önek) olarak adlandırılır.

 

Prefix Meaning Example
a, an Yoksunluk, -sız,-siz Moral – Ahlak

Theist – Teist

Typical – Tipik

ante Önce, önünde Antepartum – Doğum öncesi
anti Karşı, karşıt, zıt Antisocial – Antisosyal

Antiseptic – Antiseptik

Antiracist – Antifaşist

astro Yıldızlar veya göklerle ilgili Astrology – Astroloji

Astronomer – Astronom

auto Kendi,kendi kendine Autopilot – Otomatik pilot

Autobiyograpy – Otobiyografi

Autoimmune – Otoimmün

be Tamamen, e doğru Bejeweled – Mücevherleştirmek

Belittle – Küçültmek

bene İyi, güzel Benefit-Yarar

Benediction-Kutsama

bi İki Bilingual – İki dil bilen

Biennial – İki yıllık

bio Yaşamla ilgili Biography- Biografi

Biosphere – Biyosfer

capt Ele geçirme, teslim alma Capture – Zapt etmek

Captivity – Esaret

chron Zamansal Chronic – Sürekli

Chronological – Kronolojik

Synchronized – Senkronize

circum Etrafında Circumambulation – Tavaf
Co, com, con, col İle, birlikte, ortaklık, birliktelik Cooperation – İş birliği

Company – Şirket

Concert – Konser

Colleague – İş arkadaşı

contra Karşı, karşıt olma Contradictory – Çelişkili iddia
counter Karşı, zıt Counterbalance – Karşıtlık
cred Güvenle ilgili Credit – Kredi

Credentials – Referans

de Tersi, zıttı, azaltmak Devalue – Değerini düşürmek

Defragment – Birleştirmek

di İki, parçalar halinde Diameter – Çap, en

Digraph – Tek ses oluşturan iki harf

dia Karşısında, bir uçtan bir uca Diagnostic – Tanı

Diagonal – Çapraz

dis Tersi, zıttı, karşıtı Dislike – Beğenmemek

Disadvantage – Dezavantaj

Disagree – Katılmamak

down Azaltmak, düşürmek, indirmek, merkezi, alt Download – İndirmek

Downtown – Şehir merkezi

Downstairs – Alt kat

e Dışarı, itibaren Evacuate – Tahliye etme

Evaporate – Buharlaştırma

en, em İsimlere eklenerek fiilleştirir, içine veya üstüne koymak veya gitmek Blacken – Karartmak

Embellish – Güzelleştirmek

ex Dışarı, çıkarmak, önceki, eski Exwife – Eski eş

Extract – Özünü çıkarmak

Expatriate – Sürgün etmek

extra Öte, ötesinde, daha fazlası Extraordinary – Olağanüstü
hetero Farklı Heterosexual – Heteroseksüel
homo Aynı Homogeneity – Homojenlik
hyper Fazla, daha, aşırı Hyperactive – Hiperaktif
Fac, fact Yapmak, etmek Factory – Fabrika

Facilitate – Kolaylaştırmak

flex Esneklikle ilgili Flexible – Esnek
fore Ön, önünde Fore-end – Ön uç
form Şekillendirmek Formulation – Formüle etme

Formation – Biçimlenme

geo Dünya veya yer kabuğu ile ilgili Geology – Jeoloji

Geographer – Coğrafyacı

grad Kademe almak Graduate – Mezun

Gradations – Derecelendirme

homo Aynı, benzer Homogenize – Homojenleştirmek
il Sız, siz, değil Illegal – Kanunsuz
im Sız, siz, değil Impolite – Nezaketsiz

Imbalance – Dengesizlik

Impossible – İmkansız

in İçine, iç kısım, tersi, zıttı Input – Giriş

Insert – Sokmak

Inaccessibility – Erişilmezlik

Intolerant – Hoşgörüsüz

ir Sız, siz, değil Irreversible – Tersinemez
inter Arasında Interstellar – Yıldızlar arası
intra Arası, dahilinde Intracellular – Hücre içi
macro Büyük Macroeconomic – Makro ekonomik

Macroclimate – Makro iklim

mal Kötü, yanlış, fena Malfunction – İşlev bozukluğu

Malnutrition – Yetersiz beslenme

mega Çok büyük, bir milyon Megacity – Megakent

Megaton – Bir milyon ton

micro Küçük Microscope – Mikroskop

Microclimate – Mikro iklim

mid Orta Midnight – Gece yarısı
mis Yanlış, kötü Misunderstanding – Yanlış anlama

Misspell – Yanlış yazmak

mono Tek, bir Monogamy – Tek eşlilik

Monopoly – Tekel

multi Çok, çoklu Multinational – Çok uluslu

Multicolored – Çok renkli

neo Yeni Neonatal – Yenidoğan
non Değil, bir şey olmadan, sız, siz Nonlinear – Doğrusal olmayan
omni Tüm, hepsi Omnipotent – Her şeye gücü yeten
over Çok fazla, aşırı Overcharge – Fazla yükleme

Overcook – Çok pişmiş

out Aşmak, dışına çıkmak, dışında olmak Outrun – Depar
pan Hepsi, tamamı Panorama – Geniş görünüm
photo Işıkla ilgili Photograph – Fotograf

Photon – Foton

poly Çok Polygami – Çok eşlilik

Polygon – Çokgen

port Taşıma aktarmayla ilgili Porter – Taşıyıcı

Portal – Kapı

post Sonra, sonrası Postpone – Ertelemek

Postmodernism – Post modernizm

Postscript – Dipnot

pre Önce, öncesi, önceden Prehistoric – Tarih öncesi

Prewar – Savaş öncesi

Predict – Tahmin

pro Yanlısı, ön, ileri, yerine geçen, önce, önceki Pro-communist – Komünizm yanlısı

Prominent – Önde gelen

psycho Zihin ve ruhla ilgili Psychology – Psikoloji

Psychic – Psişik

re Yeniden, tekrar Rewrite – Yeniden yazmak

Reconsider – Yeniden düşünmek

Remember – Hatırlamak

semi Yarı Semiconductor – Yarı iletken
Spec, spect Görmek, gözlemlemek veya   izlemekle ilgili Specimen – Örnek, numune

spectator – Seyirci

sub Alt, altı Submarine – Denizaltı

Subtitle – Altyazı

super Üst, üstü, ötesi Supervisor – Yönetici

Supermodel – Süper model

sur Üzerinde, yukarısında Surrealist – Gerçeküstücü
syn Eş zamanlı Synchronize – Eş zamanlı olmak
tele Uzakta, belli bir mesafeden Television – Televizyon

Telepaty – Uzaduyum

Telescope – Teleskop

therm Isı ve sıcaklıkla ilgili Thermostat – Termostat

Thermal – Termal

tract Çekme ile ilgili Tractor – Traktör

Traction – Çekiş

trans Değiştirme, öte, öbür tarafında, bir uçtan bir uca Translate – Çevirmek

Transcontinental – Kıtalar arası

tri Üç, üçlü Triplex – Üç katlı
ultra Aşırı boyutta Ultrasound – Ultra ses

Ultralight – Ultra hafif

un Değil, tersi Unhappy – Mutsuz

Unable – Aciz

under Altında, aşağısında Undercook – Az pişirmek

Underprivileged – Temel haklardan mahrum

uni Tek Unicorn – Tek boynuzlu at

Universal – Evrensel

up Yukarısı, üstü, yükseltmek Upgrade – Yükseltmek

Update – Modernize etmek

zoo Hayvanlarla ilgili Zoology – Hayvan bilim

Zoogeography – Hayvan coğrafyası

 

Suffix: Kelimenin sonuna eklenen ekler suffix(sonek) olarak adlandırılır. Suffixler sonuna eklendikleri kelimelerin cümle içindeki görevlerini değiştirebilirler. Suffix kullanılarak isim, sıfat, zarf veya fiil elde edilebilir. Bizde dersimizde suffix konusunu dört başlıkta inceleyeceğiz.

 

İsim türeten son ekler: İsim türeten suffix ekleri eklendiği öğenin anlamını değiştiren soneklerdir. Ayrıca eklendiği öğe bir sıfat veya fiil ise bu öğeleri isimleştirir.

 

Suffix Meaning Example
-al Karakteristiğine sahip Proposal – Öneri

Artificial – Yapay

-age Eylemin sonucu Leakage – Sızıntı

Marriage – Evlilik

Pilgrimage – Hac

-ance, -ence Olma hali Avoidance – Kaçınma

Reference – Referans

Persistence – Süreklilik

-ant, -ent Düşünce, varoluş Mutant – Değişime uğramış
-ary Yer veya koleksiyonla ilgili, makamlarla ilgili Glossary – Sözlük

Granary – Tahıl ambarı

Library – Kütüphane

Secretary – Sekreter

Dignitary – Yüksek mevkili kimse

-bility -ebilirlik Probability – Olasılık
-ce Lık, lik, luk, lük Absence – Yokluk

Difference – Farklılık

-cy Olma durumu, lık, lik Infancy – Bebeklik
-er, -eer, -or, -ar Yapan, eden kişi veya nesne Driver – Sürücü

Translator – Çevirmen

Engineer – Mühendis

Printer – Yazıcı

-ery Eylemin isim hali Robbery – Soygun

Bakery – Fırıncılık

-hood Olma koşulu veya durumu Childhood – Çocukluk

Statehood – Eyalet olma

-ian Yapan, eden kişi Electrician – Elektrikçi
-ing Fiil hali, durum ortacı Beginning – Başlangıç

Singing – Şarkıcılık

-ion, -sion, -tion, -ation Eylem ya da süreci isimleştirir Perfection – Mükemmellik

Discussion – Tartışma

Production – Üretim

Observation – Gözlem

Application – Başvuru

Admission – Giriş izni

-ist Yapan, eden kişi Specialist – Uzman

Economist – İktisatçı

Typist – Daktilocu

-ity Olma durumu Prosperity – Zenginlik

Infinity – Sonsuzluk

Security – Güvenlik

-izm, -ism Uygulama, doktrin, inanç Naturalizm – Naturalizm

Feudalism – Derebeylik

Monotheism – Tek tanrıcılık

-logy Çalışılması, bilimle ilgili Biology – Biyoloji

Ecology – Ekoloji

-ment Eylemden isim türetir Excitement – Heyecan

Arrangement – Düzenleme

Improvement – Gelişme

-ness Durum hali, lık, lik Weakness – Zayıflık

Happiness – Mutluluk

-port Aktarmayla ilgili Transport – Nakliye

Export – İhracat

-ship Olma durumu, lık, lik Membership – Üyelik

Kingship – Krallık

-sion Askıya alma Suspension – Askıya alma
-th Lık, lik Width – Genişlik
-tude Durum bildirir Solitude – Yalnızlık

Exactitude – Doğruluk

-ty Lık, lik Certainty – Kesinlik

Equality – Eşitlik

-ure, -ture Eylemin koşulu veya sonucu Pressure – Basınç

Mixture – Karışım

Moisture – Nem

-y İle nitelenen Difficulty – Zorluk

Delivery – Teslim

-yst Yapan, eden kişi Psychoanalyst – Psikanalist

Microanalyst – Mikro analist

 

Sıfat türeten son ekler: Sıfat türeten suffix ekleri eklendiği öğenin anlamını değiştiren soneklerdir. Ayrıca eklendiği öğe bir isim veya fiil ise bu öğeleri sıfatlaştırır.

 

Suffix Meaning Example
-able, -ible Yapılabilir, olabilir Acceptable – Kabul edilebilir

Comfortable – Rahat

-al Karakteristiğine sahip Experimental – Deneysel

Personal – Kişisel

-an, -ian American – Amerikan

Italian – İtalyan

-ary İlgili, ilişkili Secondary – İkincil

Military – Askeri

-ate Durumuna veya niteliğine getirmek Desolate – Terk edilmiş
-ed, -en Yapıldığı maddeyi belirtir Wooden – Ahşap
-ent, ant Şart veya durum Convenient – Uygun

Dependent – Bağımlı

-er Daha Nicer – Daha kibar
-est En çok Biggest – En büyük
-ful Dolusu, çok Powerful – Güçlü

Wonderful – Olaganüstü

-ic Karakteristiğine sahip, ile ilgili Magnetic – Manyetik

Economic – Ekonomik

Linguistic – Dil bilimsel

-ish Gibi, benzer Selfish – Bencil
-ive Fiilden sıfat türetir, eğiliminde Effective – Etkileyici

Sensitive – Hassas

Creative – Yaratıcı

-less Yoksunluk, -sız,-siz Careless – Dikkatsiz
-ly Zarf eki Yearly – Yıllık

Slowly – Yavaşca

-ous, -ious Niteliklere sahip Dangerous – Tehlikeli

Religious – Dini

-proof Geçirmez Waterproof – Su geçirmez
-sial Karakteristiğine sahip Artificial – Yapay
-tial Karakteristiğine sahip Influential – Etkili

Essential – Gerekli

-y Niteliğinde olmak Dusty – Tozlu

 

Zarf türeten son ekler: Zarf türeten suffix ekleri eklendiği öğenin anlamını değiştiren soneklerdir. Ayrıca eklendiği öğe bir isim veya sıfat ise bu öğeleri zarflaştırır.

 

Suffix Meaning Example
-fully Şeklinde olmak Helpfully – Kullanışlı
-ly Şeklinde olmak Simply – Basitçe

Slowly – Yavaşça

-ways Tarzında, yönünde Sideways – Yanlamasına
-wards Tarzında, yönünde Northwards – Kuzeye
-wise Yönünde Clockwise – Saat yönünde

 

Fiil türeten son ekler: Fiil türeten suffix ekleri eklendiği öğenin anlamını değiştiren soneklerdir. Ayrıca eklendiği öğe bir isim veya sıfat ise bu öğeleri fiilleştirir.

 

Suffix Meaning Example
-ate Yapmak Differentiate – Farklılaştırmak
-en Yapmak Lenghten – Uzatmak

Brighten – Aydınlatmak

-ify Yapmak Classify – Sınıflandırmak

Clarify – Açıklamak

-ise Yapmak Advertise – İlan etmek

Improvise – Uydurmak

-ize Yapmak Modernize – Modernleştirmek

Standartize – Standartlaştırmak

Hypnotize – Hipnotize etmek

Fertilize – Döllemek

%d blogcu bunu beğendi: