Coordinating Conjunctions

Conjunctions

Bu dersimizde, İngilizcede günlük konuşma dilinde ve gireceğiniz İngilizce sınavlarda çok önemli bir yere sahip olan İngilizce bağlaçlar yani conjunctions konusunu işleyeceğiz. Conjunctions konusu uzun ve ayrıntılı bir konu olduğundan aşağıda verilen dört ana başlığın her biri ayrı bir ders olarak verilecektir.

Conjunctions : İngilizcede, cümlecikleri, cümleleri birbirine bağlamak veya aynı gramer yapısına sahip kelimeleri kordine etmek için kullanılan söz veya söz öbeklerine denir.

1- Coordinating Conjunctions

2- Correlative Conjunctions

3- Conjunctive Adverbs

4- Subordinating Conjunctions

Coordinating Conjunctions (FANBOYS)

Türkçede kordine eden bağlaçlar olarak tanımlayabileceğimiz bu bağlaçlar : For, And, Nor, But, Or, Yet, So bağlaçlarıdır.

For : Edat olarak kullanımı = İçin / Bağlaç olarak kullanımı = Nedeniyle, dolayı, çünkü, zira

And = Ve (Paralellik ifade eder)

Nor = Ne de, de değil (Or’un olumsuzudur. İkisinden hiçbiri anlamını verir)

But = Fakat, ama, ancak (Zıtlık bildiren bağlaçtır)

Or = Veya, ya da (İki seçenekten biri anlamını verir)

Yet : Zarf olarak kullanımı = henüz / Bağlaç olarak kullanımı = Halbuki, buna rağmen, oysa

So = Bu nedenle, bu yüzden (Sonuca bağlar)

1- Coordinating Conjunctions sözcükleri ya da cümleleri birbirlerine bağlamak için kullanılır.

I want to engage a guide for the party, and a woman to do the cooking. Parti için bir rehber ve yemek yapacak bir kadın tutmak istiyorum.

2- Coordinating Conjunctions, kendisinden önceki öğe ile kendisinden sonraki öğeye aynı vurguyu verir. Yani Coordinating Conjunctions ile bağlanan cümleler ve öğeler eşit öneme sahiptir.

She didn’t oppose, but she knew what she had seen. Karşı çıkmadı fakat ne gördüğünü biliyordu.

3- Coordinating Conjunctions aynı özneye sahip iki cümleyi ‘’bir başka deyişle özne birden fazla eylem gerçekleştiriyorsa’’ birbirine bağlar.

He will get back on tuesday or stay there forever. Salı günü geri dönecek yada sonsuza dek orada kalacak.

4- Coordinating Conjunctions ile noktalama işaretleri.

a) Coordinating Conjunctions ile iki cümleyi birbirine bağladığımızda ilk cümle ile Coordinating Conjunction arasına virgül gelir.

He seemed to have plenty of money, yet he didn’t effort to buy the place he had rented that summer. Bol miktarda parası varmış gibi görünüyordu fakat o yaz kiraladığı yeri satın almayı göze alamadı.

b) Coordinating Conjunctions ile cümle içindeki görevi aynı iki kelimeyi birbirine bağlarken virgül kullanılmaz.

Nazlı and Asi walked slowly and carefully. Nazlı ve Asi yavaş ve dikkatli bir şekilde yürüdüler.

c) Coordinating Conjunctions ile cümle içinde ikiden daha fazla kelimeyi birbirine bağlarken kendisinden önce virgül kullanılması tercih edilir.

She heard a strange sound, half-wild, and half-human. Tuhaf bir ses duydu, yarı vahşi ve yarı insan.

d) Coordinating Conjunctions ile aynı özneye sahip iki cümleyi birbirlerine bağlarken virgül kullanılmaz.

She was almost crying but would never mention surrender. Neredeyse ağlıyordu fakat teslim olmaktan asla söz etmedi.

Use of Coordinating Conjunctions

And = Ve (Paralellik ifade eder) : Ve anlamında kullanılır ve birbirlerine paralellik arz eden öğeleri, eylemleri ve cümleleri birbirlerine bağlar.

– İki öğeyi birbirine bağlıyorsa iki öğenin arasına girer ve virgül kullanılmaz.

They certainly have gone and done it this time! Bu sefer kesinlikle gittiler ve yaptılar.

– İkiden fazla öğeyi birbirine bağlıyorsa son öğeden önce and kullanılır ve bütün öğeler virgül ile birbirlerine bağlanırlar.

A splash of red appeared at the turn of the road, a siren whistle blew, and a well-known, crimson motor car rapidly approached her gate. Dönüş yolunda kırmızı bir ışık ortaya çıktı, bir siren düdüğü patladı, ve tanınmış kıpkırmızı bir motorlu araba hızla kapısına yaklaştı.

– Aynı özneye sahip olan kısa cümleleri birbirlerine bağlamak için kullanılır. Bu durumda ikinci cümlede özne kullanılmasına gerek yoktur.

He had been polite enough and was rather good-looking. Yeterince kibardı ve oldukça yakışıklıydı.

– İki bağımsız cümleyi birbirine bağlayabilir.

But you must be educated, and I am so ignorant for that business. Fakat sen eğitilmiş olmalısın, ben bu iş için çok cahilim.

But = Fakat, ama, ancak (Zıtlık bildiren bağlaçtır) Ama anlamında kullanılır ve çelişen ifadeleri birleştirir.

– İki isim arasında kullanılacaksa ikinci isim ile but arasına genelde not olumsuzluk eki getirilir. But kendisinden önce virgül alır ve kendisinden sonra gelen ismin ardından cümle devam edecekse isimden sonra da virgül konulur.

The horse, but not the donkey, is very smart. At, ama eşek değil, çok akıllıdır.

– Çelişen iki kelime arasında kullanıldığında virgül kullanılmaz.

Nazlı and Asi walked fast but carefully. Nazlı ve Asi hızlı ama dikkatli bir şekilde yürüdüler.

– Aynı özneye sahip olan kısa cümleleri birbirlerine bağlamak için kullanılır. Bu durumda ikinci cümlede özne kullanılmasına gerek yoktur.

He didn’t reply, but moved swiftly forward. Cevap vermedi, fakat hızla ilerledi.

– İki bağımsız cümleyi birbirine bağlayabilir.

He tried to figure it out, but all seemed a blank. Anlamaya çalıştı, fakat hepsi boş görünüyordu.

For : Edat olarak kullanımı = İçin / Bağlaç olarak kullanımı = Nedeniyle, dolayı, çünkü, zira

İngilizcede for sözcüğü edat ve bağlaç olarak iki ayrı görevde kullanılabilir.

– For bağlaç olarak kullanıldığında kendisinden önce virgül alır.

Early in September, Sally wants to go with the girls to the hotel at Lenox, for a week or two of the autumn sports there. Eylül ayı başında Sally, kızlarla Lenox’daki otele gitmek istiyor, çünkü bir yada iki hafta süren kış sporları orada.

– İki bağımsız cümleyi birbirine bağlar.

To tell the truth, Hande has already written our friends to expect you, for I had determined that you should go at all events. Gerçeği söylemek gerekirse, Hande çoktan arkadaşlarımıza sizi beklememiz gerektiğini yazdı, çünkü sizin her karşılamaya gitmeniz gerektiğini anlamıştım.

Nor = Ne de, de değil (Or’un olumsuzudur. İkisinden hiçbiri anlamını verir) Birbirine bağladığı iki cümleden ilki olumsuz yapıda veya olumsuz anlamda bir cümle olur ve bu cümleden sonra virgül kullanılır. Nor ile başlayan ikinci cümle ise devrik yapıda olur.

All discipline was forgotten in the excitement of the moment, Nor did Paul try to show

his authority. O anın heyecanı içinde bütün disiplin unutulduğu gibi. Paul de otoritesini göstermeye çalışmadı.

Hasan refused to hand over his burden, nor could Harun insist. Hasan yükünü vermeyi reddetti, Harun’da ısrar edemedi.

Or = Veya, ya da (İki seçenekten biri anlamını verir)

– İki seçeneği birbirine bağlıyorsa iki seçeneğin arasına girer.

That depends on circumstances. You have been around more or less. Bu duruma bağlı. Az yada çok etrafında olmuşsun.

– Aynı özneye sahip olan kısa cümleleri birbirlerine bağlamak için kullanılır. Bu durumda ikinci cümlede özne kullanılmasına gerek yoktur.

They’re going to make a big fight or expect to have a walk-over. Ya büyük bir kavga çıkaracaklar yada bir yürüyüşe çıkmayı bekleyecekler.

– İki bağımsız cümleyi birbirine bağlayabilir.

Don’t dare deny it again, or we’ll take you into town with these pretty toys clasped on your wrists. Tekrar inkar etme cüretini gösterme, yoksa bileklerini bağlayan bu güzel oyuncaklarla seni kasabaya götürürüz.

So = Bu nedenle, bu yüzden (Sonuca bağlar) İngilizcede so sözcüğü zarf ve bağlaç olarak iki ayrı görevde kullanılabilir.

– So bağlaç olarak kullanıldığında kendisinden önce virgül alır.

I’ll make use of the rope, so they can’t possibly get away. Halattan faydalanacağım, bu yüzden kurtulabilmeleri mümkün değil.

– İki bağımsız cümleyi birbirine bağlar.

They didn’t think to bring a portable dark room, so he could develop his films in the night. Taşınabilir karanlık bir oda getirmeyi düşünmediler, bu nedenle filmlerini geceleri banyo edebildi.

Yet : Zarf olarak kullanımı = henüz / Bağlaç olarak kullanımı = Halbuki, buna rağmen, oysa İngilizcede yet sözcüğü zarf ve bağlaç olarak iki ayrı görevde kullanılabilir. But gibi çelişen ifadeleri birleştirir. Belirtmek isteriz ki ; Bağlaç olarak kullanılan yet yerine but kullanımı daha yaygındır.

– Yet bağlaç olarak kullanıldığında kendisinden önce virgül alır.

Hands were bruised and scratched, yet in the excitement little attention was paid to such trifling things. Eller çürük ve çizikti, oysa heyecanın içinde böyle önemsiz bedellere çok az dikkat edildi.

– İki sıfat veya zarf arasında kullanılabilir. Bu durumda virgül kullanılmaz.

Nazlı and Asi walked fast yet carefully. Nazlı ve Asi hızlı buna rağmen dikkatli bir şekilde yürüdüler.

– Aynı özneye sahip olan kısa cümleleri birbirlerine bağlamak için kullanılır. Bu durumda ikinci cümlede özne kullanılmasına gerek yoktur.

She was laughing, yet anxiously scanned the marshy ground. Gülüyordu, buna rağmen endişeyle bataklığı taradı.

– İki bağımsız cümleyi birbirine bağlayabilir.

The idea of the olive-branch perhaps is not wholly new, yet I think it is well expressed. Zeytin dalı fikri belki tamamen yeni değil, ama bence iyi ifade edilmiş.


Conjunctions : Correlative Conjunctions

Conjunctions : Conjunctive Adverbs

Conjunctions : Subordinating Conjunctions


 

%d blogcu bunu beğendi: