If Clause Type 3

4- Type 3 : If clause type 3 cümlelerde geçmişte yaşanmış durumların tersinin gerçekleşmiş olması halinde neler olabileceğine dair alternatitler üretilir. Hayali konuşmalardır, koşulda sonuçda geçmişte kalmış ve gerçekleşmemiş diğer bir ifadeyle koşulunda sonucunda tam tersi gerçekleşmiş. Type 3 cümlelerde if’li koşul cümlemiz past perfect tense, past perfect continuous tense, had had to/had been able to yapılarından biri ile kurulur. Ana cümle ise would/could/might + have +V3, would/could/might + have been +Ving, would have had to/would have been able to yapılarından biri ile kurulur.

There would have been five hundred dollars for you if you had helped us to catch him. Onu yakalamamıza yardım etseydin senin için 500 dolar olurdu.

Örneğimizde gördüğümüz gibi, If clause type 3 cümle kurarak, geçmişte gerçekleşmeyen yardım eyleminin gerçekleşmesi halinde kişinin elde edeceği faydanın ne olacağı bize haber veriliyor. Eylem gerçekleşmediğine göre sonuçda gerçekleşmedi ve kişi 500 dolardan oldu.

Conditional Sentence

a) If + Past Perfect Tense : Geçmişte gerçekleşmiş bir olayın tersinin gerçekleştiğini varsayacağımız zaman if’li koşul cümlesiyle birlikte geçmiş zamanın hikayesi past perfect tense kullanırız.

I couldn’t have forgiven your mistake if I had seen another picture beside this. Bunun yanında başka bir resim görseydim bu hatanızı affedemezdim.

If you had been a man, you would not have let him go from here. Eğer bir erkek olsaydın, buradan gitmesine izin vermezdin.

If you had let me sleep on, I have been grateful to you all my life. Eğer bana yarına kadar Müsaade etmiş olsaydın, hayatım boyunca sana minnettar olurdum.

b) If + Past Perfect Continuous Tense : Geçmişte gerçekleşmiş bir olayın tersinin gerçekleştiğini varsayacağımız zaman if’li koşul cümlesiyle birlikte geçmiş zamanın hikayesi past perfect tense kullanabileceğimizi biliyoruz aynı zamanda geçmiş zamanın hikayesinde süreklilik bildiren past perfect continuous tense type 3 if’li koşul cümlelerinde kullanılabilir.

If I had been wearing a hat like yours on my head, you would not have known me. Eğer kafama senin ki gibi bir şapka taksaydım beni tanıyamazdın.

If I had not been planning our travel earlier, you would not have come with me. Seyahatimizi daha önce planlamamış olsaydım, benimle gelmezdin.

If I hadn’t been studying until then, I could not have passed the exam. O zamana kadar çalışmamış olsaydım, sınavı geçemezdim.

c) If + Modals (had had to/had been able to + V1) : Type 3 if’li koşul cümlelerinde, zorunluluk, gereklilik anlamı katmak istersek had had to, yeterlilik anlamı katmak istersek had been able to kullanırız. Ardından gelen fiil V1 (yalın) halde olur.

If I had had to work on my report, I couldn’t have met you. Raporum üzerinde çalışmam gerekseydi, seninle buluşamazdım.

If I had been able to understand some things, I would have talked to you. Bazı şeyleri anlayabilmiş olsaydım, seninle konuşurdum.

Main Clause

a) would/could/might + have +V3 : If type 3 ana cümlede would, could, might kipleri have + V3 ile birlikte kullanılırlar.

If he had been rich, he would not have been here. Zengin olsaydı, burada olmazdı.

If he had been generous, he could have used his influence to my advantage. Eğer cömert olsaydı, nüfuzunu benim avantajım için kullanabilirdi.

If he had not gone to work, he might have watched the movie at home. Eğer işe gitmemiş olsaydı, filmi evde izleyebilirdi.

b) would/could/might + have been +Ving : Ana cümlemiz past perfect continuous tense olduğunda koşul cümlemiz past perfect continuous veya past perfect tense olabilir.

If you had not left me, I wouldn’t have been crying. Eğer beni terk etmiş olmasaydın, ağlamamış olurdum.

If you had been calling me, I could have been confessing everything. Eğer beni aramış olsaydın, her şeyi itiraf edebilirdim.

If you had been reading the book, you might have been learning quantum physics. Kitabı okumuş olsaydın kuantum fiziğini öğrenmiş olabilirdin.

c) would/could have had to/would have been able to + V1 : Type 3 ana cümlelerde, zorunluluk, gereklilik anlamı katmak istersek would/could have had to, yeterlilik anlamı katmak istersek would have been able to kullanırız. Ardından gelen fiil V1 (yalın) halde olur.

If I had not passed the class, I would have had to leave the school. Eğer sınıfı geçmemiş olsaydım, okulu terk etmek zorunda kalırdım.

If I had not passed the class, I could have had to leave the school. Eğer sınıfı geçmemiş olsaydım, okulu terk etmek zorunda kalabilirdim.

I would have been able to speak English If I had been to England last year. Geçen sene İngiltere’ye gitmiş olsaydım, İngilizce konuşabiliyor olurdum.

%d blogcu bunu beğendi: