1000 Most Common English Words

1 a few birkaç (yeterli miktarda)
2 a little biraz (yeterli miktarda)
3 a lot of çok, pek çok
4 about hakkında, yaklaşık
5 above üstünde, yukarısında
6 across karşısında, karşıdan, karşıya
7 active aktif
8 add eklemek
9 admire hayran olmak
10 admitted kabul edilmiş
11 adore tapmak
12 adventurous maceraperest
13 advertise duyurmak, ilan etmek
14 advise öğüt vermek, tavsiye etmek
15 afraid of korkmak
16 after sonra, arkasından
17 again tekrar, yeniden, yine
18 ageless yaşlanmaz
19 ago evvel, önce
20 air hava
21 airplane uçak
22 alarmed panik
23 all hepsi, bütün
24 all right pekala
25 allow izin vermek, imkan vermek
26 almost always neredeyse daima
27 almost never neredeyse hiç
28 along boyunca, uzunluğunca
29 already zaten, şimdiden, çoktan, bile
30 although olmasına rağmen
31 always daima
32 amaze şaşırtmak
33 among arasında (ikiden fazla şey)
34 amount tutar miktar
35 and ve
36 angry kızgın, öfkeli
37 animal hayvan
38 answer cevap vermek
39 any hiç
40 anybody kimse, herhangi biri
41 anymore artık
42 anyone kimse, hiç kimse
43 anything bir şey, her şey, hiçbir şey
44 anywhere herhangi bir yer, hiç bir yer
45 apologise özür dilemek
46 apparent bariz
47 appear ortaya çıkmak
48 apple elma
49 apply uygulamak, başvurmak
50 appreciate anlamak
51 approach yaklaşmak, yanaşmak
52 approve onaylamak
53 aquarium akvaryum
54 arise ortaya çıkmak
55 arrange düzenlemek
56 arrive varmak
57 ask sormak
58 assist yardım etmek, desteklemek
59 assume üstlenmek
60 at ..de, ..da (bulunulan yer, zaman, kordinat)
61 attack saldırmak, hucum etmek
62 autumn sonbahar
63 awake uyanmak
64 away uzakta, uzağa
65 baby bebek
66 bad kötü
67 bag çanta
68 balcony balkon
69 balloon balon
70 ban yasaklamak
71 banana muz
72 be olmak
73 beach sahil, kumsal
74 bean fasülye
75 bear taşımak
76 beat dövmek
77 beautiful güzel
78 because çünkü
79 become olmak, haline gelmek
80 beer bira
81 before önce, önünde
82 begin başlamak
83 behave davranmak, hareket etmek
84 behind arkasında
85 believe inanmak
86 belong ait olmak
87 below altında, aşağı
88 beneficial yararlı
89 better daha iyi
90 between arasına, arasında (iki şey)
91 big büyük
92 bird kuşlar
93 bite ısırmak
94 black siyah, kara
95 blow darbe
96 body beden
97 boil kaynamak
98 book kitap
99 borrow ödünç almak
100 both her ikisi
101 bottle şişe
102 bound sınır
103 box kutu
104 boy oğlan
105 boyfriend erkek arkadaş
106 brave cesur
107 bread ekmek
108 break kırmak, kırılmak
109 break free özgür olmak
110 breathe nefes almak
111 bright parlak
112 bring getirmek
113 broken kırık
114 broom süpürge
115 brother erkek kardeş
116 brush fırça
117 build inşa etmek
118 burn yanmak, alev almak
119 bus otobüs
120 busy meşgul
121 but ama
122 butterfly kelebek
123 buy satın almak
124 by yanında, yanıbaşında, tarafından
125 cake kek, pasta
126 calculate hesaplamak
127 calf buzağı
128 call aramak, çağırmak
129 calm sakin
130 can ..ebilmek, ..abilmek
131 cancel iptal etmek, kaldırmak
132 candle mum
133 capital sermaye, başkent
134 car araba
135 care bakım, özen, dikkat, önem vermek
136 careful dikkatli
137 carry taşımak
138 casual gelişigüzel
139 cat kedi
140 catch yakalamak
141 cell hücre
142 ceramony tören
143 certain kesin
144 chair sandalye
145 change değişmek, değiştirmek
146 charming büyüleyici
147 cheap ucuz
148 cheat aldatmak, kandırmak
149 check kontrol etmek, gözden geçirmek
150 cheerful neşeli
151 cheese peynir
152 chemistry kimya
153 chicken tavuk
154 chief şef
155 child çocuk
156 chimney baca
157 choose seçmek
158 cineme sinema
159 city büyükşehir, metropol
160 claim iddia
161 clean temizlemek
162 clear açık, net
163 clever zeki
164 climb tırmanmak, aşama kaydetmek
165 coffee kahve
166 coke kola
167 cold soğuk, üşümüş
168 collect toplamak, toplanmak
169 collective toplu
170 colour renk
171 column kolon, sutun, direk
172 coma koma
173 comb taramak, ayırmak
174 come gelmek
175 comfortable rahat
176 command buyurmak, komuta etmek
177 comminucate iletişim kurmak, haberleşmek
178 company şirket
179 compare karşılaştırmak
180 complain yakınmak, şikayet etmek
181 complete tamamlamak, doldurmak
182 computer bilgisayar
183 concept kavram
184 confess itiraf etmek, kabullenmek
185 confirm onaylamak, doğrulamak
186 confuse şaşırtmak, kafa karıştırmak
187 consider dikkate almak
188 considerable önemli
189 consist of meydana gelmek
190 constantly sürekli
191 constraint kısıtlama, sınırlama
192 contain içermek
193 continue devam etmek
194 cook pişirmek
195 copy kopyalamak
196 correct düzeltmek
197 cost mal olmak
198 count saymak, sayılmak
199 country ülke
200 court mahkeme
201 coward korkak
202 crack çatlamak, kırmak
203 crash kaza, çarpmak
204 crazy deli, çılgın
205 create oluşturmak, yaratmak
206 creative yaratıcı
207 cross geçmek
208 cry ağlamak
209 cup fincan
210 cure iyileştirmek, tedavi etmek
211 curious meraklı
212 curse lanetlemek
213 cut kesmek
214 daily günlük
215 damage hasara uğratmak, zarar vermek
216 dance dans etmek
217 dare cüret etmek
218 darkness karanlık
219 darling sevgili
220 day gün
221 deal uğraşmak
222 decide karar vermek
223 decision karar
224 decisive kararlı
225 decline kabul etmemek, azalmak
226 deep derin
227 defend savunmak, müdafaa etmek
228 define tanımlamak, belirlemek
229 degree derece
230 delay gecikmek, ertelemek
231 delete silmek, çıkarmak
232 delicious lezzetli
233 delightful hoş
234 deliver vermek, iletmek, teslim etmek
235 dentist diş doktoru
236 depend bağlı olmak, tabi olmak
237 dependent bağımlı
238 describe tanımlamak, betimlemek
239 desire arzulamak
240 desk masa
241 develop geliştirmek, gelişmek
242 dialog diyalog, karşılıklı konuşma
243 dictionary sözlük
244 die ölmek
245 different farklı
246 dinner akşam yemeği
247 disagree aynı fikirde olmamak
248 disappear kaybolmak, yok olmak
249 discuss tartışmak
250 dislike beğenmemek
251 distracted dikkati dağılmış
252 distress üzmek
253 do yapmak
254 doctor doktor
255 dog köpek
256 doll oyuncak bebek
257 doubt şüphe etmek
258 down aşağı, ..e kadar
259 draw çekmek, çizmek
260 dream hayal kurmak
261 dress elbise
262 drink içmek
263 drive sürmek
264 drop düşürmek
265 during sırasında, esnasında
266 each her, herbir, herbiri, tanesi
267 each other herbiri, birbirini
268 eager istekli
269 ear kulak
270 early erken
271 earn kazanmak, hak etmek
272 earth dünya
273 earthquake deprem
274 east doğu
275 easy kolay
276 eat yemek yemek
277 edit yayına hazırlamak, baskıya sokmak
278 either ikisinden biri
279 elektronics elektronik
280 else başka
281 empty boş
282 encourage teşvik etmek, cesaretlendirmek
283 end bitirmek, bitmek, sona ermek
284 enemy düşman
285 energy enerji
286 english ingilizce
287 enjoy zevk almak, tadını çıkarmak
288 enough yeterli
289 enter giriş yapmak
290 envy imrenmek
291 erase silmek
292 escape kaçmak
293 estimate tahmin etmek, değer biçmek
294 eternal sonsuz
295 evaluate değerlendirmek, ölçmek, değer biçmek
296 ever hiç
297 every her
298 everybody herkes, her biri
299 everyday hergün
300 everyone herkes, her biri
301 everything herşey
302 everywhere her yerde, her yer
303 evident belirgin
304 examine incelemek, sınamak
305 exchange takas etmek
306 exercise egzersiz yapmak
307 exist var olmak
308 exit çıkış, çıkmak
309 expect ummak, sanmak, ümit etmek
310 explain açıklamak, izah etmek
311 export ihraç etmek
312 extreme aşırı
313 eyes göz
314 fail başarısız olmak
315 fair adil
316 fall düşmek
317 family aile
318 fast hızlı
319 father baba
320 favourite favori, gözde
321 fear endişe etmek
322 feed beslemek, doyurmak
323 feel hissetmek
324 few az, kıt, az miktarda
325 field alan, saha, tarla
326 fight kavga etmek
327 figure out çözmek, halletmek
328 fill doldurmak, dolmak
329 finally sonunda
330 find bulmak
331 finish bitirmek
332 first ilk, birinci
333 fish balık
334 fix düzeltmek, tamir etmek
335 flour un
336 flower çiçek
337 fly uçmak
338 fold katlamak, kıvırmak
339 folder klasör
340 follow izlemek, takip etmek
341 foot ayak
342 football futbol
343 for için, ..lığına, ..liğine
344 forbid yasaklamak
345 forever sürekli, sonsuza dek
346 forget unutmak
347 forgive affetmek
348 fork çatal
349 fortunate şanslı
350 free özgür
351 frenzy çılgınlık
352 freze donmak
353 friday cuma
354 fridge buzdolabı
355 friend arkadaş
356 from ..den, ..dan (başlangıç noktası)
357 fruit meyve
358 furious öfkeli
359 furniture mobilya
360 garden bahçe
361 generous cömert
362 gentle nazik
363 get elde etmek
364 girl kız
365 give vermek
366 give up pes etmek
367 glad memnun
368 glass bardak
369 go gitmek
370 go away çekip gitmek
371 go out dışarı çıkmak
372 good iyi
373 governor vali
374 great harika, büyük, mükemmel
375 green yeşil
376 grow büyümek
377 guess tahminde bulunmak, zannetmek
378 guitar gitar
379 hair saç
380 half yarım
381 hand el
382 handcuffs kelepçe
383 handle işlemek, ele almak, üstesinden gelmek
384 happen meydana gelmek
385 happy mutlu
386 hard sert, sıkı, zor
387 hate nefret etmek
388 have sahip olmak
389 have to zorunda olmak
390 have/has got var (sahip olmak anlamında)
391 he o (erkek)
392 headache baş ağrısı
393 heal iyileşmek, iyileştirmek
394 healty sağlıklı
395 hear duymak
396 heart kalp, yürek
397 heat ısıtmak, ısınmak
398 heavy ağır
399 help yardım etmek
400 her onu-ona-onun
401 here burada, burda, buraya
402 here is/are işte
403 hero kahraman
404 hers onun ki
405 herself  (kadın ) kendisi
406 hide gizlemek, saklamak, saklanmak
407 him onu-ona
408 himself (erkek ) kendisi
409 hire ücretle çalıştırmak, kiralamak
410 his onun, onun ki
411 hit vurmak, çarpmak
412 hold tutmak
413 homework ev ödevi
414 honest dürüst
415 hope umut, umut etmek
416 horizon ufuk
417 horse at
418 hospital hastane
419 hotel otel
420 hour saat
421 house ev
422 how nasıl, ne kadar
423 how far ne kadar uzak
424 how long ne kadar sürer
425 how many ne kadar, kaç tane
426 how much ne kadar, kaç para
427 how often ne kadar sık
428 humanity insanlık
429 hungry
430 hurry acele etmek
431 hurt canını yakmak
432 hydrogen hidrojen
433 I ben
434 idea fikir, düşünce, amaç
435 identify belirlemek, kimliğini saptamak
436 if eğer
437 ignore aldırmamak, görmezlikten gelmek
438 imagine hayal etmek
439 immediate acil
440 import ithal etmek
441 important önemli
442 impress baskı yapmak, damgalamak
443 improve iyileştirmek, geliştirmek
444 in içine, içinde
445 in front of önünde
446 include dahil etmek
447 increase artırmak, çoğaltmak
448 indian hintli
449 information bilgi
450 injustice adaletsizlik
451 interest ilgisini çekmek
452 interested ilgili, meraklı
453 interviev görüşmek, röportaj yapmak
454 into içine doğru
455 introduce tanıtmak, tanıştırmak
456 invent icat etmek
457 invitation davet, çağrı, davetiye
458 invite davet etmek, çağırmak
459 it o (nesne ve hayvanlar için), onu-ona
460 its onun, onun ki
461 itself ( hayvan ve cansız varlık ) kendisi
462 january ocak
463 jealous kıskanç
464 jeans kot
465 job
466 join katılmak
467 joyful sevinçli
468 jump atlamak, sıçramak
469 just sadece, yalnızca
470 justice adalet
471 justifiable mazur görülebilir
472 justify haklı çıkarmak, haklı göstermek
473 keep tutmak
474 key anahtar
475 kick tekmelemek
476 kid çocuk
477 kill öldürmek
478 kind nazik
479 king kral
480 kingdom krallık
481 kiss öpmek
482 knife bıçak
483 knock vurmak, devirmek
484 know bilmek, tanımak
485 knowledge bilgi
486 last son, geçen, en son
487 late geç
488 laugh gülmek
489 lazy tembel
490 leader lider
491 leaf yaprak
492 learn öğrenmek
493 leave ayrılmak, terketmek
494 legend efsane
495 letter mektup
496 liberty özgürlük
497 lie yalan söylemek
498 life yaşam, hayat
499 light yakmak
500 like Beğenmek, benzer, aynı, gibi
501 listen dinlemek
502 litter çöp
503 little biraz(yetersiz miktarda)
504 live yaşamak, ikamet etmek
505 load yüklemek, doldurmak
506 lock kilitlemek, bloke etmek
507 long uzun
508 longing özlem, hasret
509 look bakmak, görünmek
510 look for aramak, bakınmak
511 lose kaybetmek, kaybolmak
512 lottery piyango
513 loud gürültülü
514 love sevmek, aşk
515 low düşük, alçak, kısık
516 loyal sadık, vefalı
517 loyalty sadakat, bağlılık
518 lucky şans
519 mail posta
520 make yapmak
521 man adam
522 manage işletmek, idare etmek
523 mankind insanlık, insanoğlu
524 many çok
525 marry evlenmek
526 massive iri
527 match karşılaştırmak, eşlemek
528 mathematics matematik
529 matter önemi olmak, önemli olmak
530 maybe belki, olabilir
531 me beni-bana
532 mean anlamına gelmek
533 measure ölçmek, tartmak
534 meat et
535 meet tanışmak, buluşmak, karşılaşmak
536 memorize ezberlemek, bellemek
537 midnight gece yarısı
538 milk süt
539 mind Aldırış etmek, akıl, us, düşünce
540 mine benim ki
541 minute dakika
542 miss özlemek
543 mistake hata
544 mix karıştırmak, katmak
545 money para
546 monkey maymun
547 month ay(yılın ayları)
548 moon ay(dünyanın uydusu)
549 moral ahlaki
550 more daha
551 morning sabah
552 most en çok
553 mother anne
554 mouse fare
555 move hareket etmek
556 much çok, fazla, hayli
557 music müzik
558 must ..meli, ..malı(gereklilik bildirir)
559 my benim
560 myself kendim
561 name isim
562 natural doğal
563 naughty yaramaz
564 near yakın, yakında
565 need gerekmek, ihtiyacı olmak
566 neither ikisinden hiçbiri
567 nervous sinirli
568 never asla
569 new yeni
570 newspaper gazete
571 next sonraki, ertesi
572 nice güzel, hoş
573 night gece
574 no hayır
575 nobody kimse, hiç kimse
576 noise gürültü
577 noisy gürültülü
578 noone kimse, hiç kimse
579 north kuzey
580 not değil (olumsuzluk eki)
581 nothing hiç, hiç bir şey
582 notice fark etmek
583 novel roman
584 now şimdi
585 nowadays şu günlerde
586 nowhere hiçbir yer
587 o’clock saat
588 ocean okyanus
589 of ..ın, ..in, ..nın, ..nin (tamlamalarda)
590 off ..den uzak, dışına, ..den dışarı
591 offer sunmak, teklif etmek
592 officer memur
593 often sık sık
594 oil yağ
595 old yaşlı, eski
596 on üstünde, üzerinde
597 once bir kere, bir defa
598 one bir
599 open açmak
600 opposite karşısında
601 or veya, ya da
602 order emretmek, sipariş vermek
603 original asıl
604 other diğer
605 our bizim
606 ours bizim ki
607 ourselves kendimiz
608 out dış, dışarı
609 outside dışında, dışarıda
610 over üstünde, üzerinde, boyunca
611 owe minnettar olmak
612 own sahip olmak
613 oxygen oksijen
614 pain ağrı, acı
615 painful acı verici
616 paint boya
617 pair çift
618 pajamas pijama
619 paper gazete, kağıt
620 party parti
621 pass geçmek, geçirmek, aşmak
622 past geçmiş, ötesine, yanından geçerek
623 paste yapıştırmak
624 patient sabırlı
625 pay ödemek
626 peace barış
627 pencil kalem
628 people insanlar, halk, millet
629 perfect mükemmel
630 person kişi
631 pet evcil hayvan
632 philosophy felsefe
633 phone telefon
634 photo fotoğraf
635 piano piano
636 pick seçmek, toplamak
637 place yer, mahal, mevki
638 plan planlamak
639 play oynamak, çalmak
640 playful şakacı
641 please lütfen
642 plus artı
643 polite kibar
644 political politik
645 politician politikacı
646 possess hakim olmak
647 potato patates
648 power güç
649 prefer tercih etmek, öncelik tanımak
650 prepare hazırlamak, hazırlık yapmak
651 prevent engel olmak, önlemek
652 print baskı, basmak
653 privacy gizlilik, mahremiyet
654 problem problem, sorun
655 proclaim ilan etmek
656 produce ortaya koymak, yayınlamak
657 promise söz vermek, vaat etmek
658 propose önermek, teklif etmek
659 protect korumak, savunmak
660 protective koruyucu
661 prove kanıtlamak, ıspatlamak
662 provide sağlamak, temin etmek
663 pull çekmek, asılmak
664 punish cezalandırmak
665 push itmek
666 put koymak
667 put on giyinmek
668 quarter çeyrek
669 question soru
670 quick hızlı
671 quickly hızlıca
672 quiet sessiz
673 quit bırakmak
674 radio radyo
675 rain yağmur yağmak
676 rainy yağmurlu, yağışlı
677 raise yükseltmek, kaldırmak
678 rarely nadiren
679 reach ulaşmak, erişmek
680 read okumak
681 realize gerçekleştirmek
682 receive teslim almak
683 recognise kabul etmek
684 recommend önermek
685 record kaydetmek
686 red kırmızı
687 reguired gerekli
688 reject reddetmek, geri çevirmek
689 relax rahatlamak, gevşemek
690 release serbest bırakmak
691 reliable dürüst
692 religion din
693 remember hatırlamak
694 remove kaldırmak, çıkarmak
695 rent kiralamak, kiraya vermek
696 repair onarmak, tamir etmek
697 repeat tekrarlamak, yinelemek
698 replace değiştirmek, yerine koymak
699 reply yanıtlamak
700 republic cumhuriyet
701 request talep, istek, rica
702 rescue kurtarmak
703 resemble benzemek
704 restaurant lokanta
705 retired emekli
706 return dönmek
707 rice pirinç
708 rich zengin
709 ride binmek
710 ridiculous gülünç
711 right sağ, doğru, haklı
712 right now hemen şimdi
713 ring çevrelemek
714 rise yükselmek
715 river nehir
716 roof çatı
717 room oda
718 rose gül
719 round, around çevresinde, etrafında, civarında, yaklaşık
720 row kürek çekmek, gürültü yapmak
721 rule kural
722 run koşmak, kaçmak
723 sack kovmak
724 sad üzgün
725 safe güvenli
726 salt tuz
727 same aynı
728 sandwich sandviç
729 satisfy tatmin etmek, memnun etmek
730 save kurtarmak, korumak
731 say söylemek
732 scarf eşarp
733 school okul
734 science bilim, fen
735 scissors makas
736 sea deniz
737 search aramak, araştırmak, incelemek
738 second ikinci
739 see görmek
740 seem görünmek, benzemek
741 select seçmek, ayıklamak
742 selfish bencil
743 sell satmak
744 send göndermek
745 separate ayrı
746 serious ciddi
747 set ayarlamak
748 shake sallamak
749 share paylaşmak
750 she o (kadın )
751 sheep koyun
752 shelf raf
753 shipping nakliye
754 shirt gömlek
755 shoes ayakkabı
756 shorts şort
757 should meli,malı(tavsiye)
758 shout bağırmak, seslenmek
759 show göstermek
760 shrink küçültmek
761 shut kapamak
762 sign işaret
763 significant anlamlı, önemli
764 sing şarkı söylemek
765 single tek, yalnız, bekar
766 sister kız kardeş
767 sit oturmak
768 ski kaymak, kayak yapmak
769 sky gökyüzü
770 sleep uyumak
771 slice dilim
772 slow yavaş
773 small küçük
774 smell koklamak, kokmak
775 smile gülümsemek
776 snow kar yağmak
777 so yani, bu nedenle
778 soft yumuşak
779 some biraz, birkaç, bir miktar, bir parça
780 somebody birisi, kimse
781 someone birisi, kimse
782 something bir şey
783 sometimes bazen, bazı zamanlarda
784 somewhere bir yer, herhangi bir yer
785 son erkek evlat
786 soup çorba
787 south güney
788 space uzay, alan, boşluk
789 speak konuşmak
790 spectator seyirci, izleyici
791 speech konuşma
792 spell hecelemek
793 spend harcamak
794 spin döndürmek
795 split bölmek
796 spoon kaşık
797 spread yayılmak
798 spring sıçramak
799 squeeze sıkmak, sıkıştırmak
800 stand durmak, ayakta durmak
801 star yıldız
802 start başlamak, başlatmak
803 state devlet
804 stay kalmak, durmak
805 steal çalmak
806 step adım
807 stick yapışmak
808 still hala
809 sting ısırmak
810 stink pis kokmak
811 stomach mide
812 stop durdurmak
813 store mağaza
814 storm fırtına
815 story hikaye
816 straight düzgün
817 street sokak
818 strike vurmak
819 strong güçlü
820 student öğrenci
821 study ders çalışmak
822 stupid aptal
823 succeed başarılı olmak
824 successful başarılı
825 sudden ani
826 sugar şeker
827 suit takım elbise
828 summer yaz
829 sun güneş
830 sunset gün batımı
831 supply temin etmek
832 support destek, yardım
833 suppose zannetmek
834 surprise sürpriz
835 suspect şüphelenmek, şüphe etmek
836 swear yemin etmek
837 sweet tatlı
838 swim yüzmek
839 swing sallanmak
840 symbol sembol
841 table masa
842 tailor terzi
843 take almak, elde etmek
844 take … to götürmek
845 taking the first step ilk adımı atmak
846 talk konuşmak
847 tall uzun
848 taste tatmak
849 tavern meyhane
850 tea çay
851 teach öğretmek
852 tear koparmak
853 tell söylemek, anlatmak
854 tennis tenis
855 terrible korkunç
856 than ..den,..dan (mukayeselerde kullanılır )
857 that şu
858 that is to say yani, demek ki
859 that is why bu yüzden
860 that’s all right herşey yolunda
861 the best en iyi
862 the most en
863 their onların
864 theirs onların ki
865 them onları-onlara
866 themselves kendileri
867 then sonra, o zaman
868 there orada, oraya, şurada
869 there is/are var (olması, bulunması anlamında)
870 these bunlar
871 they onlar
872 thing şey
873 think düşünmek, zannetmek
874 thirsty susuz, susamış
875 this bu
876 those şunlar
877 through içinden, arasından, baştan başa
878 throw atmak
879 ticket bilet
880 tie bağlamak
881 time vakit, zaman
882 times kere
883 tired yorgun
884 to ..e, ..a (eylemin yönünü gösterir)
885 today bugün
886 tomato domates
887 tomorrow yarın
888 tonight bu gece
889 too aşırı derecede
890 tooth diş
891 touch dokunmak, temas etmek
892 towards karşı, ..e doğru, yönünde
893 town küçük şehir, kasaba
894 toy oyuncak
895 trade ticaret
896 traffic trafik
897 train tren
898 travel seyahat
899 tread ipe dizmek
900 tree ağaç
901 trousers pantolon
902 true gerçek
903 trust güven, güvenmek
904 truth gerçek
905 try denemek
906 turkish türkçe
907 turn çevirmek, dönmek
908 twice iki kere
909 ugly çirkin
910 umbrella şemsiye
911 under altında
912 understand anlamak
913 undress soyunmak
914 united birleşik, birleşmiş
915 university üniversite
916 unlock kilidi açmak
917 untie çözmek
918 until, till ..e kadar
919 up yukarı, ..e kadar
920 upset devirmek
921 us bizi-bize
922 use yararlanmak, kullanmak
923 used to alışkanlık(eski alışkanlıklardan bahsetmek için kullanılır)
924 usually genellikle
925 vase vazo
926 verify doğrulamak
927 very çok
928 very much çok, çok fazla
929 vicious şiddetli
930 victory zafer
931 violent şiddetli
932 violin keman
933 visit ziyaret etmek
934 voice ses
935 vote oy, oylama
936 wait beklemek
937 wake uyanmak
938 wake up uyanmak
939 walk yürümek
940 walnut ceviz
941 want istemek
942 war savaş
943 wash yıkamak
944 washing machine çamaşır makinesi
945 waste atık, israf
946 watch izlemek, seyretmek
947 water su
948 wave dalga
949 way yol, yöntem
950 we biz
951 wear giyinmek
952 weather hava
953 wedding düğün, nikah
954 week hafta
955 weekend haftasonu
956 weep ağlamak
957 west batı
958 what ne ? neye ? neyi ? ne için ? hangi ?
959 what … about ? ne hakkında, ne dersi
960 what … to ? neye
961 what for ? ne için, neden
962 what time ? ne zaman ? veya ; saat kaçta ?
963 when ne zaman, zaman
964 where nerede, yer, neresi
965 which hangi
966 which one hangisi
967 while sonrasında, esnasında
968 who kim, ki o
969 whom kime, kimi, ki onu
970 whose kimin
971 why neden, sebep
972 wide geniş
973 wife kadın eş
974 will ..ecek,..acak
975 win kazanmak
976 wind sarmak
977 window pencere, vitrin
978 wine-house şarap evi
979 winter kış
980 wise bilge
981 wish dilemek
982 witch cadı
983 with ile, li, lı, beraber
984 within ..de, ..da, içinde, dahilinde
985 without olmadan, ..maksızın, ..sız, ..siz
986 woman kadın
987 wonderful olağanüstü
988 work çalışmak
989 world dünya
990 write yazmak
991 wrong yanlış, hatalı
992 year yıl, sene
993 years old yaşında olmak
994 yes evet
995 you sen, siz, seni-sana, sizi, size
996 young genç
997 your senin, sizin
998 yours senin ki, sizin ki
999 yourself kendin
1000 yourselves kendiniz
%d blogcu bunu beğendi: